blog

Een sterk staaltje van strategisch inschrijven

bouwbreed Premium

Een sterk staaltje van strategisch inschrijven
Suzanne van de Kerk

Onlangs kreeg ik van een enigszins verbolgen vragensteller de vraag voorgelegd of het is toegestaan dat twee zusterondernemingen inschrijven op dezelfde aanbesteding. In de ogen van de vragensteller vergrootte dit op een oneerlijke manier de kans van de concurrent op het binnenhalen van de opdracht.

Helaas voor de vragensteller, moest ik concluderen dat het juridisch mogelijk is dat twee zustervennootschappen inschrijven op dezelfde aanbesteding. Dit kan als de twee zussen beschouwd kunnen worden als autonome en onafhankelijke eenheden.

Wanneer is een zustervennootschap als onderneming nu autonoom en onafhankelijk? Het antwoord op deze vraag moet afgeleid worden uit de rechtspraak aangezien er geen duidelijke bepaling in de regelgeving is te vinden. Uit een uitspraak van het Hof (ECLI:NL:GHSGR:2005:AU7448) kan worden afgeleid dat twee zusters als zelfstandig in het economisch verkeer opererende entiteiten moeten acteren. Voorts is er volgens de rechtbank Arnhem (ECLI:NL:RBARN:212:BW0573) in ieder geval géén sprake van een autonome inschrijving als de ene zuster een beroep doet op het Groenkeur-certificaat van de andere zuster en deze andere zuster bovendien voor werkzaamheden wordt ingezet. Zussen worden dan, materieel gezien, als één geheel beschouwd. Een andere factor die bij dit soort afwegingen zou kunnen worden meegewogen is mijns inziens de (feitelijke en juridische) zeggenschap.

Het staat de aanbestedende diensten vrij te bepalen dat ondernemingen die tot een zelfde concern behoren, zich niet afzonderlijk mogen aanmelden. Gelet op de strekking van het Europese aanbestedingsrecht zijn die diensten dan wel gehouden een dergelijke eis ondubbelzinnig te stellen (ECLI:NL:GHSGR:2005:AU7448). Over strategisch inschrijven wordt wisselend gedacht. Maar bepaalt de aanbestedende dienst niets, dan is het aan de ondernemers om te besluiten hoe ze zich opstellen binnen de gegeven juridische ruimte.

Reageer op dit artikel