blog

Social return per definitie duurzaam?

bouwbreed

Social return per definitie duurzaam?

In de afgelopen jaren is duurzaamheid in het kader van inkoop door overheden een steeds grotere rol gaan spelen. Aan de ene kant kan van één allesomvattende definitie van het begrip duurzaamheid niet worden gesproken. Ook de mate van duurzaamheid varieert per overheidsaanbesteding. Aan de andere kant vereisen de algemene beginselen van aanbestedingsrecht dat het voor inschrijvers volstrekt duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Uit een recent gepubliceerd advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts blijkt dat dit in de praktijk tot een spanningsveld kan leiden.

Het betrof een overheidsopdracht voor onderhoud aan rioolgemalen in een aantal gemeenten. Eén van de uitgangspunten betrof duurzaamheid. Inschrijvers moesten aangeven hoe zij zouden omgaan met duurzaamheid, alsook welke maatregelen zij in dat kader zouden treffen. Aan één van de inschrijvingen werd een lagere score toegekend, omdat bij het kwaliteitsaspect duurzaamheid een social return-plan ontbrak. De inschrijver stelde zich op het standpunt dat een social return-plan geen onderdeel uitmaakte van de aanbestedingsstukken. Volgens de aanbestedende dienst zou het begrip duurzaamheid niet enkel op milieuaspecten zien en kunnen in het kader van ‘duurzaam inkopen’ door overheden ook sociale aspecten worden meegewogen.

De commissie overwoog dat het begrip duurzaamheid zich in de context van overheidsaanbestedingen sterk heeft ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling is. Uit verschillende bronnen zou moeten worden afgeleid dat social return één van de deel-aspecten vormt van het overkoepelende begrip duurzaamheid. Daarentegen is uit een eenvoudige steekproef gebleken dat aanbestedende diensten bij de beschrijving van kwalitatieve gunningscriteria in de aanbestedingsdocumenten de begrippen duurzaamheid en social return ook geregeld als afzonderlijke kwaliteitsaspecten omschrijven. Het behoeft voor een redelijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver dan ook niet duidelijk te zijn dat de aanbestedende dienst onder het begrip duurzaamheid als subgunningscriterium eveneens social return heeft verstaan, zonder dat in de aanbestedingsstukken een nadere toelichting op het begrip duurzaamheid is gegeven. Derhalve had de aanbestedende dienst in strijd gehandeld met het transparantiebeginsel.

De invulling die in de praktijk aan duurzaamheid wordt gegeven, kan erg variëren. Een aanbestedende dienst dient er dan ook op bedacht te zijn dat uit de aanbestedingsdocumenten duidelijk moeten volgen wat hij met de uitgevraagde duurzaamheid voor ogen heeft.

Tjinta Terlien, Croon Advocaten NV

Reageer op dit artikel