blog

Doorleggen van WAV-boetes ongewenst

bouwbreed

Doorleggen van WAV-boetes ongewenst

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een zogenoemde prejudiciële vraag van het Hof in Den Bosch beantwoord. Dit betreft de vraag of het niet in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden om WAV-boetes door te leggen. Het is een kwestie die al veel langer speelt.  

Zoals bekend zijn er in de bouw vele (forse!) boetes op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen opgelegd vanwege buitenlanders die werkzaam waren zonder tewerkstellingsvergunning. Die worden opgelegd aan eenieder die als WAV-werkgever is aan te merken. Een ruim begrip, want dat betreft de gehele keten: van hoofdopdrachtgever tot (onder)onderaannemer.
Deze WAV-boetes worden zo ruim uitgedeeld om alle partijen te stimuleren zich aan de WAV te houden. En zich dus te onthouden van inzet van dergelijke buitenlanders, daarop te controleren enzovoort. Ieder heeft dus een eigen verplichting. En dus zou eenieder zijn eigen boetes moeten betalen als het mis gaat.
In e praktijk worden die boetes echter doorgelegd naar beneden, naar de (onder)aannemers. Daarmee verliest de WAV zijn werking, want als de boetes toch kunnen worden doorgelegd, waarom zou je dan nog je best doen? In de lagere rechtspraak werd dit echter toegestaan, mits dit vooraf voldoende duidelijk tussen partijen was overeengekomen.
De Hoge Raad heeft nu echter toch bepaald dat doorleggen van boetes niet in strijd is met (de bedoeling van) de WAV?! Wel laat de Hoge Raad de mogelijkheid open dat het doorleggen van boetes toch in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Dat zal echter niet snel het geval zijn, want dan wordt bijvoorbeeld gedacht aan de situatie dat er sprake is van opzet of grove schuld bij de doorleggende partij.  
Het blijft dus mogelijk dat een (onder)aannemer een veelvoud aan boetes krijgt doorgelegd. Een mijns inziens ongewenste situatie die ik al eens tot een faillissement heb zien leiden.

Reageer op dit artikel