blog

Binnenhof: burger heeft het nakijken

bouwbreed Premium

Binnenhof: burger heeft het nakijken
Corné Bastiaansen

Na enige politieke en maatschappelijke commotie over de verbouwing van het Binnenhof lijkt de keuze gevallen te zijn op de ‘korte’ renovatievariant. Dat wil zeggen vijf tot zes jaar. Dat is nogal wat voor omwonenden en ondernemers: het Binnenhof en omgeving worden immers tijdens de bouw voor een belangrijk deel gesloten. Helaas worden hun wensen in dit stadium nauwelijks gehoord, laat staan gehonoreerd.

“Het is belangrijk om de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken te houden, waar nodig of gewenst”. Dat staat in het Advies Renovatie Binnenhof dat onder voorzitterschap van Liesbeth Spies is opgesteld. Het klinkt vriendelijk, maar de passage slaat alleen op de realisatiefase van de voorgestelde renovatie. Kennelijk mogen omwonenden, culturele instanties en ondernemers zich er dan pas mee bemoeien, terwijl juist bij de meer principiële discussie over nut en noodzaak en over de randvoorwaarden van het proces, die betrokkenheid niet nodig wordt gevonden. Het besef dat de renovatie voor de directe omgeving overlast en schade zal opleveren lijkt nog niet bij de beleidsmakers en hun adviseurs doorgedrongen. Om maar te zwijgen van de mogelijkheden om samen met de omgeving na te denken over de toekomst van het Binnenhof en omgeving. Een gemiste kans!.

Belangen

Het treurige is dat enerzijds hoog wordt opgegeven van het overleg dat is gepleegd met de bewoners en gebruikers van het Binnenhof zelf, maar dat anderzijds de buurtbewoners en ondernemers niet zijn geraadpleegd. Kennelijk zijn de belangen van parlementariërs, hun medewerkers , ambtenaren van het Ministerie van Algemene Zaken en medewerkers van de Raad van State veel groter dan die van wie dan ook. Ondanks de aankondiging dat “de renovatie van het Binnenhof (…) heel ingrijpend (is) voor wie er werkt, maar ook voor de buren in de binnenstad van Den Haag” heeft noch de gemeente noch het verantwoordelijke Rijksvastgoedbedrijf zelfs maar een schuchtere poging gewaagd om een serieuze en constructieve consultatieronde te organiseren. Het zou op zijn minst verstandig zijn met elkaar te bezien of die plannen en varianten echt nodig zijn, hoe ze aangepast en/of gefaseerd kunnen worden uitgevoerd en op welke wijze de buurt – die toch al geplaagd wordt door de bouw van een ondergrondse parkeergarage op het Toernooiveld, de renovatie van het ministerie van Defensie en de ongetwijfeld langdurige nieuwbouw van het Spuiforum – gecompenseerd en geholpen kan worden.

Economische schade

Het gaat bij dat alles niet om klein bier: een (niet onderbouwde) kostenraming gaat uit van 500 tot 600 miljoen euro en de planning voor deze ingrijpende verbouwing gaat uit van vier tot vijf jaar. De maatschappelijke kosten zijn daarbij niet meegerekend. De beperkte bereikbaarheid zal gedurende vele jaren leiden tot economische schade bij ondernemers. Ook zal de uitvoering van de tot nu toe bekende plannen leiden tot aantasting van de leefbaarheid van dit gebied dat toch al ernstig lijdt onder infrastructurele en stedebouwkundige ingrepen.

De omwonenden van het Binnenhof hebben zich inmiddels georganiseerd. “Houd het Binnenhof open”, zo luidt hun leus. Tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer eind november werd duidelijk dat er wel degelijk alternatieven bestaan, zoals de door enkele architecten aangeprezen ‘projectmatige’ benadering van de renovatie. Ook bleek uit de door de Rijksdienst voor Vastgoed uitgevoerde analyses, dat de (negatieve) keteneffecten voor de omgeving amper zijn beschouwd of doorberekend. Alleen al daarom was de verslagenheid en teleurstelling van omwonenden en ondernemers groot toen in het kamerdebat met minister Blok bleek dat de ‘korte variant’ van de verbouwing de voorkeur heeft. Hoewel omwonenden en architecten nog zijn uitgenodigd om met een alternatieve aanpak te komen, lijken de kaarten geschud. Ondernemers en andere belanghebbenden hebben het nakijken. Economische en democratische overwegingen worden daarmee volstrekt buitenspel gezet.

Drs Robbert Coops, sociaal geograaf en geassocieerd partner van Winkelman Van Hessen

Reageer op dit artikel