artikel

Onbekend maakt onbemind? De ontwerpaansprakelijkheidsverzekering

bouwbreed Premium 843

Iedereen in de bouw en vastgoedwereld kent natuurlijk de CAR-verzekering. Deze wordt veelal afgesloten door de (hoofd)aannemer of opdrachtgever en geldt in beginsel vanaf de aanvang van de bouw tot aan oplevering, tenzij is overeengekomen dat deze doorloopt tot het einde van de overeengekomen onderhoudsperiode. Een verzekering die wij in de vastgoedpraktijk tot nu toe aanzienlijk minder tegenkomen is de ontwerp-

Onbekend maakt onbemind? De ontwerpaansprakelijkheidsverzekering

De laatste jaren zijn bij verschillende projecten in Nederland, mede als gevolg van ontwerpfouten, (delen van) bouwconstructies ingestort of losgelaten (zoals balkons en gevelbeplating) of was sprake van ernstige scheurvorming in net opgeleverde bouwwerken.

Door de toename van grotere en complexere projecten, waarbij gedurende het bouwproces veel verschillende partijen betrokken zijn, heeft men tegenwoordig te maken met toenemende ontwerp-aansprakelijkheidsrisico’s. Hiervoor is de ontwerpaansprakelijkheidsverzekering in het leven geroepen.

Een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering is veelal een maatwerkverzekering die per project inzetbaar is. Een dergelijke verzekering beschermt de opdrachtgever tegen, heel kort samengevat, schade die wordt veroorzaakt door ontwerpfouten van betrokken partijen. Dat kan een directe schade zijn, zoals herstelkosten, maar ook een indirecte schade zoals omzetderving, waardevermindering et cetera kunnen hierdoor worden gedekt.

Schade aan derden

De opdrachtgever kan een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor schade van derden die een claim op de opdrachtgever zouden hebben als zij schade lijden als gevolg van een ontwerpfout, bijvoorbeeld een aannemer. De aannemer is dan de verzekerde onder de ontwerpaansprakelijkheidsverzekering, niet de opdrachtgever zelf.

Een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering overbrugt in principe het verschil tussen de werkelijke schade als gevolg van ontwerpfouten en het bedrag van de contractuele aansprakelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de ontwerpfout, zoals een architect, ingenieursbureau, constructeur of andere adviseur. De aansprakelijkheid van dergelijke partijen is beperkt, namelijk tot maximaal het genoten honorarium, waarbij dan weer een limiet geldt van één miljoen euro. Dat vloeit voort uit algemene voorwaarden die dergelijke partijen van toepassing verklaren op hun diensten zoals de DNR 2005, RVOI 2001 en SR 1997.

Dekking

Daarnaast biedt een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering een dekking voor een langere periode dan de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen van voormelde partijen, namelijk tot maximaal tien jaar na de beëindiging van de werkzaamheden.

Een ander voordeel van een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering is dat bij schade direct geclaimd kan worden bij de verzekeraars van de ontwerpaansprakelijkheidsverzekering en niet eerst aangeklopt hoeft te worden bij de verzekeraars van de betrokken dienstverleners.


Nadine Voncken, kandidaat-notaris AKD

Reageer op dit artikel