artikel

Wassen neus

bouwbreed Premium

Wassen neus

Woningcorporaties zijn geen publiekrechtelijke instellingen en daarmee dus ook geen aanbestedende diensten maar private aanbesteders. Daarom zijn de in de Aanbestedingswet vastgelegde algemene beginselen van het aanbestedingsrecht niet dwingend voorgeschreven aan woningcorporaties.

Dat neemt niet weg, dat ook bij private aanbesteders steeds hogere eisen worden gesteld aan de professionaliteit van hun aanbestedingsprocedures. Normen van redelijkheid en billijkheid, gelijke behandeling, transparantie, proportionaliteit, maar ook het respecteren van door eigen mededelingen bij de gegadigden opgewekt vertrouwen (zeggen wat je doet en doen wat je zegt) spelen daarbij een belangrijke rol.

Op 1 januari 2011 trad de Tijdelijke Regeling DAEB in werking. De oorspronkelijk in deze regeling opgenomen plicht om het bouwen van maatschappelijk vastgoed en het treffen van voorzieningen aan dergelijk vastgoed boven het drempelbedrag aan te besteden volgens de Europese aanbestedingsrichtlijn verviel al snel. Maar de aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties is wel blijven gelden. Dit betekent dat corporaties vrij zijn in de keuze van de aanbestedingsvorm. Verantwoording loopt via het accountantsverslag.

De aanbestedingswet omschrijft bij de begripsbepalingen ‘aanbesteding’ niet. Het juridisch woordenboek verklaart ‘aanbesteding’ als “een procedure waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs aan een opdrachtnemer gunt.”

Dat is tamelijk ruim. Ook de enkelvoudig onderhandse aanbesteding valt eronder. Die aanbestedingsvorm is ook in het belang van marktpartijen, gezien de lasten die voor ondernemers voortvloeien uit deelname aan aanbestedingen met meerdere inschrijvers. Zou het toch zo zijn dat ook maatschappelijk vastgoed één op één kan worden gegund en dat de aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed in feite een wassen neus is?

Mr. J.A.M. Deckers MDR, advocaat Accolade

Reageer op dit artikel