artikel

Gelijkwaardige maatregelen voor kwaliteitscertificaat niet toegestaan

bouwbreed

Gelijkwaardige maatregelen voor kwaliteitscertificaat niet toegestaan

Recentelijk boog de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2015:15466) zich over de vraag of het Hoogheemraadschap van Rijnland een (onderdrempelige) opdracht voor regulier onderhoudsbaggerwerk mocht gunnen aan een partij die niet beschikte over een vereist kwaliteitscertificaat, maar door middel van gelijkwaardige maatregelen wel kon bewijzen dat werd voldaan aan het kwaliteitsniveau van het vereiste certificaat.

Inschrijvers moesten door middel van een geldig kwaliteitscertificaat, VCA**-certificaat of gelijkwaardig, aantonen op welke wijze veiligheid, gezondheid en milieu zouden worden uitgevoerd en bewaakt. De inschrijver die op de tweede plaats was geëindigd maakte bezwaar tegen het bekendgemaakte gunningsvoornemen, omdat de winnende inschrijver enkel over een VCA*-certificaat zou beschikken. Het Hoogheemraadschap meende op grond van artikel 2.96 Aanbestedingswet en artikel 2.8.2 ARW 2012 gehouden te zijn om gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking te aanvaarden. Door middel van een door de branchevereniging uitgevoerde audit en nadien afgegeven verklaring had de winnende inschrijver naar het oordeel van het Hoogheemraadschap aangetoond te voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau van VCA**.

De voorzieningenrechter oordeelde dat artikel 2.96 Aanbestedingswet uitdrukkelijk niet van toepassing is op onderdrempelige opdrachten. Ook artikel 2.8.2 ARW 2012 bood geen uitkomst, aangezien geen sprake was van een openbare procedure. Het was het Hoogheemraadschap op grond van het gelijkheidsbeginsel niet toegestaan om de andere bewijzen te accepteren aldus de voorzieningenrechter, nu in de aanbestedingsstukken niet uitdrukkelijk was voorzien in die mogelijkheid.

Het is de vraag of een minder formalistische insteek van de rechtbank niet meer recht had gedaan aan de bedoeling van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Niet alleen het gelijkheidsbeginsel, maar ook het proportionaliteitsbeginsel is een van de fundamentele beginselen dat in acht moet worden genomen. Daarnaast geldt dat ook onder de drempel de Gids Proportionaliteit moet worden toegepast, op grond waarvan een eis niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk. Een kwaliteitscertificaat heeft tot doel de geschiktheid van de inschrijver te toetsen, welke geschiktheid met een gelijkwaardige maatregel was vast komen te staan. Het is mijns inziens evengoed verdedigbaar dat het terzijde leggen van een dergelijke geschikte inschrijving als disproportioneel moet worden aangemerkt.

Tjinta Terlien
Croon advocaten N.V.

Reageer op dit artikel