artikel

Vruchteloos overleg

bouwbreed

Vruchteloos overleg

In een zaak die begin dit jaar aan de orde kwam bij Hof Den Haag (27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:759) waren problemen ontstaan bij uitvoering van een overeenkomst tussen de gemeente en ‘De Eylaenden’.

Mediation biedt geen soelaas en partijen stappen naar de rechter.

Tussen partijen is een (grond)exploitatieovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Eylaenden zou woningen gaan bouwen en de gemeente zou voor de noodzakelijke planologische basis zorgen. In de overeenkomst is onder meer bepaald dat bij geschillen, zo nodig, een oplossing gezocht zal worden met behulp van mediation.

In mei 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan vastgesteld. Ondernemers uit de buurt gaan in beroep en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt het plan.

Partijen zijn het erover eens dat het gebrek in het plan eenvoudig te repareren is. De Eylaenden heeft de gemeente vervolgens gesommeerd haar verplichtingen na te komen en de daarvoor noodzakelijke procedures te voeren. Ook is de gemeente aansprakelijk gesteld voor geleden en nog te lijden schade.

De gemeente op haar beurt heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Hieruit is geconcludeerd dat de uitvoering zou leiden tot een fors verlies. De gemeente wil hiervoor niet garant staan en gaat niet door met het (gerepareerde) bestemmingsplan.

Partijen hebben vervolgens enkele malen overleg gevoerd. De inzet van De Eylaenden hierbij was, om te komen tot een zodanige bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van het project, dat dit weer uitvoerbaar zou zijn. De gemeente blijft echter bij haar standpunt niet tot een dergelijke bijdrage bereid en gehouden te zijn. Partijen hebben uiteindelijk gezamenlijk vastgesteld dat een poging om hun geschillen via mediation op te lossen kansloos is, omdat al bij herhaling vruchteloos overleg heeft plaatsgevonden. De Eylaenden is vervolgens naar de rechter gestapt.

Het hof is van oordeel dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de gemeente. De gemeente draait op voor de daaruit voortgevloeide schade.

Kan het ook anders? Op 5 november houdt het IBR een studiemiddag Anders Dan Rechtspraak (ADR). Hier komen verschillende alternatieve vormen van geschilbeslechting (zoals mediation) aan de orde.Mr. Natasja van Wijk-van Gilst

Instituut voor Bouwrecht


(www.ibr.nl)

Reageer op dit artikel