artikel

Ongelimiteerd aantal referenties is niet proportioneel

bouwbreed

Bij een Europese openbare aanbesteding voor postbezorging wordt door de aanbestedende dienst, een gemeente, de eis gesteld dat de inschrijver in één jaar ten minste éénmaal een zending van 50.000 poststukken binnen een dag na opdracht heeft verwerkt.

Per referentieopdracht dient een formulier te worden ingevuld. Het aantal referentieopdrachten mag niet dermate groot zijn dat het voor de gemeente redelijkerwijs niet werkbaar is om de vakbekwaamheid nog te toetsen. Op een eerdere vraag van één van de inschrijvers wat bedoeld wordt met ‘niet dermate groot’, geeft de gemeente geen duidelijkheid. Zij kan geen concreet aantal noemen, toetsing is uiteindelijk aan de rechter.

De bewuste inschrijver dient vervolgens een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zij stelt dat zij wel vaker meer dan 50.000 poststukken binnen het gestelde tijdskader heeft verwerkt. Dat volume bestaat echter wel uit alle binnengekomen post op één dag, dus van al haar klanten gezamenlijk. Zij kan evenwel onmogelijk voor al haar klanten een referentieformulier invullen. Bovendien loopt zij dan het risico uitgesloten te worden, omdat naar de mening van de aanbestedende dienst te veel referentieformulieren zijn ingediend.

Artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst uitsluitend eisen en voorwaarden aan inschrijvers en inschrijvingen stelt die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht, het zogenoemde proportionaliteitsvereiste.

Dit artikel strekt zich naar de mening van de Commissie van Aanbestedingsexperts* ook uit tot de inspanningen die van inschrijvers verwacht worden bij het opstellen van hun inschrijving. Het stellen van een eis die er op neerkomt dat een mogelijk groot en niet concreet gemaximeerd aantal referenties wordt ingediend, is naar het oordeel van de commissie niet proportioneel. Door een concreet maximum te eisen, de commissie noemt zelf een aantal van (bijvoorbeeld) vijf, zou het voor inschrijvers, eerder dan nu het geval is, duidelijk zijn of zij aan de gestelde eisen zouden kunnen voldoen. De commissie beveelt, om teleurstelling in met name het MKB te voorkomen, dan ook aan de eisen in aanbestedingsstukken ten aanzien van het aantal referentieopdrachten in de toekomst op een zodanige wijze te formuleren dat het voor inschrijvers duidelijk is of zij aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

*Advies 180 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, gepubliceerd op 25 september 2015 

 

Per van der Kooi en Menno de Wijs

Advocaten Aanbestedingsrecht De Clercq Advocaten Notarissen 

Reageer op dit artikel