artikel

Goed nieuws

bouwbreed

Goed nieuws

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 oktober 2015 geoordeeld dat het door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevoerde boetebeleid gebaseerd op de Wet arbeid vreemdelingen onredelijk is.

Als een werkgever een vreemdeling te werk stelt zonder tewerkstellingsvergunning, handelt de werkgever daarmee in strijd met artikel 2 lid 1 van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV). De werkgever kan daarvoor worden beboet.

Het boetenormbedrag voor een dergelijke overtreding bedroeg tot en met 31 december 2012 8000 euro. Vanaf 1 januari 2013 is het boetenormbedrag verhoogd naar 12.000 euro. De minister heeft dat gedaan op basis van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: afdeling) heeft in de uitspraak van 7 oktober 2015 geoordeeld dat het boetenormbedrag van 12.000 euro onredelijk hoog is. De afdeling baseert haar oordeel op de motivering van de wetgever welke motivering aan de verhoging van het boetenormbedrag ten grondslag lag.

Bij een eerdere verhoging van de boete van 1000 naar 8000 euro) in 2005 daalde het aantal overtredingen. Aan die daling kwam in 2009 een einde. Omdat er nog overtredingen plaats bleven vinden, overwoog de wetgever: “Kennelijk is er een groep hardnekkig malafide werkgevers die zich niet laat afschrikken door de huidige boetes of voor wie illegale tewerkstelling ondanks de boete nog altijd lonend lijkt te zijn. Met het oog op deze groep heeft de regering besloten het sanctiebeleid verder aan te scherpen, in de verwachting dat dit opnieuw zal bijdragen aan de daling van het aantal overtredingen.”

Naar het oordeel van de afdeling is het verhoogde boetenormbedrag van 12.000 euro niet onredelijk als bovengrens voor de door de wetgever beoogde “hardnekkig malafide werkgevers”. Voor werkgevers die niet tot deze groep werkgevers behoren, is het boetenormbedrag volgens de afdeling in strijd met de evenredigheid en dus te hoog.

De afdeling is van mening dat de minister zijn boetebeleid op dit punt meer moet differentiëren. De afdeling overweegt dat de minister tot een fijnmaziger boetesysteem moet komen, zodat een boete in een individueel geval evenredig is en zich verhoudt tot de overtreding.

Dat is goed nieuws, tenminste als u niet een hardnekkig malafide werkgever bent. Ik ga daar vanuit.

Mr. Thijs van der Meeren

Heijltjes Advocaten

vandermeeren@heijltjes.nl

Reageer op dit artikel