artikel

Er leiden meer wegen naar Rome

bouwbreed

Er leiden meer wegen naar Rome

De Europese markt voor zakelijke dienstverlening zit vast, ook wat de bouw betreft. Er zijn natuurlijk de taalbarrières en culturele verschillen, waardoor je als beroepsbeoefenaar niet zomaar in het buitenland aan de slag kunt gaan. Maar los daarvan zijn er in bepaalde landen echt nog ‘wettelijke’ beroepsmonopolies.

Je krijgt daarmee te maken als je bijvoorbeeld als Nederlandse architect of ingenieur in België of Frankrijk aan de slag zou willen gaan. Anno 2015 is dat echt oud marktdenken, hetgeen blijkbaar lastig is uit te roeien. Het vasthouden aan ‘wettelijke’ beroepsmonopolies is niet hoe het binnen een gemeenschappelijke EU markt hoort te werken.

Er bestaat een Europese dienstenrichtlijn die beoogt de interne markt van diensten verder te openen. De Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de Europese markt wil de dienstenmarkt verder openbreken door strenger op te treden tegen lidstaten op basis van de bestaande regelgeving. Via inbreukprocedures worden de landen die het aangaan aangesproken en dwingend via financiële prikkels gestimuleerd en gemotiveerd tot vaak vergaande hervormingen in van oudsher afgeschermde beroepen. Dat de EU meer werk maakt van naleving van de dienstenrichtlijn juichen we in Nederland, met een relatief open dienstenmarkt, van harte toe.

Nederlandse ingenieurs zijn van oudsher internationaal gericht en toch ook, vaak via een omweg, actief in de meer afgeschermde EU-markten. Je kunt als gevolg van beroepsmonopolies lastig vanuit Nederland rechtstreeks dienstverlening aanbieden in de betreffende markten. Je kunt daarentegen weer wel via een samenwerkingsverband met, een deelneming in of met een overname van een buitenlands ingenieursbureau een afgeschermde markt benaderen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ingenieurs weten die te vinden en anders ontwerpen ze gewoon een nieuwe weg die ze brengt waar ze willen zijn.

Mr. Vicky van Egmond
Senior Beleidsmedewerker Commissie Verenigingszaken en Economische & Juridische Zaken NLingenieurs

Reageer op de column via mail of www.Twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel