artikel

Ontwikkelen met gezond verstand

bouwbreed

Ontwikkelen met gezond verstand

De ruimte die de gemeente Schagen biedt aan initiatiefnemers die willen ontwikkelen in de gemeente is enorm vergroot. De gemeente heeft een aanzienlijke stapel van dertien beleidsnota’s op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling laten vervallen om ruimte te creëren voor ontwikkelingen.

De gemeente wil meer dan voorheen handelen vanuit ‘gezond boerenverstand’, met oog voor de wensen en dromen van haar inwoners en ondernemers. De veelheid aan regels waaraan getoetst moest worden, werkte daarin beklemmend. Daarom heeft de gemeente een veelheid aan (gedetailleerde) beleidsregels geschrapt en vervangen door een klantvriendelijke handleiding in de vorm van een reisgids.

Deze reisgids leidt een initiatiefnemer op een vlotte en overzichtelijke manier langs een aantal essentiële stappen in voorbereiding op de aanvraag van een omgevingsvergunning of een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan. Deze stappen zijn ook allemaal gebaseerd op gezond boerenverstand met vragen als: ‘heeft u met uw buren gesproken over uw ideeën’ en ‘op welke manier houdt uw ontwerp rekening met de omgeving’. De gemeente is – waar nodig – bereid af te wijken van het bestemmingsplan. En de gemeente biedt iedere initiatiefnemer een gratis consultgesprek aan. Dit consultgesprek kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de formele procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag uit te leggen of regelgeving van andere overheden toe te lichten.

De gemeente Schagen was in 2013 een van de eerste acht gemeenten die deelnamen aan het ontslakken van gebiedsontwikkeling. Iedere deelnemende gemeente ging aan de slag met een pilot. De gemeente Schagen koos voor een recreatieve ontwikkeling (aanleg van een camping annex park), omdat dergelijke ontwikkelingen kenmerkend zijn voor deze gemeente en omdat de gemeenteraad recent had verzocht een nieuwe beleidsnota recreatieterreinen op te stellen. De keuze om dit specifieke plan tot pilot te maken, heeft de gemeente toen bewust samen met alle recreatieondernemers gemaakt.

In een aantal werksessies is het plan door de betreffende ondernemer in overleg met de gemeente uitgewerkt zonder daarbij de vigerende beleidsregels ter hand te nemen. Toen het plan af was, naar tevredenheid van de ondernemer en de gemeente, zijn de beleidsregels uit de kast gehaald en is geïnventariseerd aan welke regels het plan niet voldeed. Vervolgens is het plan ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd met daarbij het overzicht aan beleidsregels waaraan niet werd voldaan. Het advies hierbij was om in het kader van de pilot eenmalig deze regels niet van toepassing te verklaren. Het plan is als zodanig vastgesteld en inmiddels gerealiseerd.

Belemmerend

Deze pilot maakte voor iedereen binnen de gemeente tastbaar dat er veel regels zijn die niet van toepassing zijn op sommige ontwikkelingen en soms zelfs belemmerend kunnen werken. De volgende stap werd duidelijk: een rigoureuze opschoning van het bestaande beleid en het opzetten van een compleet andere aanpak!

Het idee voor een reisgids is geboren vanuit de dienstverleningsgedachte van de nieuwe gemeente Schagen. Een reisgids zoals wij die kennen van onze reizen, bevat veel en verschillende informatie. Als je een aantal weken op reis gaat, dan kan een reisgids echt een baken of een kompas zijn.

De gemeente beseft dat de regelgeving die in Nederland geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen uitgebreid en complex is. De weg vinden in het woud van deze regelgeving is al een reis op zich. Schagen wil haar inwoners en bedrijven de weg wijzen, een kompas bieden. De ‘Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen’ helpt initiatiefnemers zich te verdiepen in de verschillende overheidsregels en geeft openheid over de visie van de gemeente.

Bewuste keuzes

Deze visie en het sterk gereduceerde beleid van de gemeente is in de vorm van ruime en heldere kaders in de reisgids ondergebracht onder de drie thema’s wonen, werken en recreëren. Met deze informatie kunnen initiatiefnemers bewuste en verantwoorde keuzes maken bij het uitwerken van hun plannen. Zo wordt bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ op een speelse en toegankelijke manier duidelijk gemaakt met welke omgevingsaspecten men te maken krijgt bij het realiseren van plannen.

Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de ruimte die de gemeente heeft. Als Schagen zich op ruimtelijk gebied wil blijven ontwikkelen dan heeft zij haar inwoners en bedrijven hard nodig. De gemeente heeft door de pilot geleerd dat door samen te werken en gebruik te maken van ieders expertise, de kwaliteit van de omgeving naar een hoger niveau kan worden getild. De gemeente wil dan ook voortaan plannen die hieraan een bijdrage kunnen leveren stimuleren en initiatiefnemers uitnodigen om in gesprek te gaan.

Cynthia Kootker, beleidsmedewerker RO & casemanager Bouwzaken gemeente Schagen

Merle Pijlman, afdelingshoofd Ruimte gemeente Schagen & lid landelijk expertteam Ontslakken

Jos Feijtel, lid landelijk expertteam Ontslakken

Reageer op dit artikel