artikel

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

bouwbreed

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Een aanbestedende dienst moet de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit in acht nemen. Wanneer in een beschrijvend document randvoorwaarden zijn opgenomen, dan moet aan die eisen strikt de hand worden gehouden. Een inschrijving die daar niet aan voldoet, moet als ongeldig terzijde worden gelegd.

Dit lijkt een open deur, maar toch gaat het nog wel eens fout. Zo zocht de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân een ambulancehelikoptervoorziening, die vanaf 1 juli 2015 permanent – 365 dagen per jaar, 24 uur per dag – inzetbaar moest zijn. Daartoe werd Europees aanbesteed.

De opdracht werd aan de ANWB gegund. Een Belgisch bedrijf, Heliventure, eindigde op de tweede plaats. In kort geding werd de gunning aangevochten door Heliventure, omdat de ANWB tot 1 september de helikopters alleen bij daglicht in zou kunnen zetten. Defensie zou bereid zijn om tot 1 september de nachtelijke vluchten te verzorgen, maar dat was (nog) niet in een overeenkomst vastgelegd. Daardoor kon in de overeenkomst die tussen RAV Fryslân met de ANWB gesloten zou worden niet worden opgenomen dat de ANWB per 1 juli 2015 een helikoptervoorziening beschikbaar stelt die 24 uur per dag inzetbaar is. Daarmee voldoet de inschrijving van de ANWB niet aan de randvoorwaarden. De aanbesteder kwam nog tevergeefs met het verweer dat het niet voldoen aan de randvoorwaarden enkel zou leiden tot een lagere score op de prestatieonderbouwing. “Het is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel om tijdens de beoordeling van de inschrijvingen randvoorwaarden die zijn gesteld in het beschrijvend document te laten vallen, althans inschrijvers hier “niet op af te rekenen”, nu de belanghebbende marktdeelnemers hun beslissing om een offerte voor te bereiden of juist van deelneming aan de betrokken aanbestedingsprocedure af te zien, hebben gebaseerd op dit beschrijvend document en de daarin gestelde randvoorwaarden.” Als je als aanbesteder tijdens de beoordeling van de inschrijvingen tot de conclusie komt dat onmogelijk aan de gestelde randvoorwaarden kan worden voldaan, dan behoor je de aanbesteding in te trekken en vervolgens over te gaan tot heraanbesteding onder andere randvoorwaarden.

Jur Deckers, advocaat bij Accolade

Reageer op dit artikel