artikel

Evaluatie Aanbestedingswet: goed begonnen is half gewonnen

bouwbreed

Evaluatie Aanbestedingswet: goed begonnen is half gewonnen

Goed begonnen is half gewonnen, zo kan voorzichtig worden geconcludeerd uit de evaluatie van de Aanbestedingswet, waarover de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer op 8 juli 2015 heeft geïnformeerd.

Bij het onderzoek is gekeken naar het effect van de Aanbestedingswet op de ambities die bij de wet zijn benoemd: verbetering van de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten, uniformeren van de aanbestedingspraktijk, meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid, verlaging van de administratieve lasten en verbetering van de naleving van de aanbestedingsregels.

Uit het onderzoek bleek dat de maatregelen die de toegang voor (mkb-)ondernemers moesten verbeteren worden gewaardeerd. Wel bleek dat de zesdagentermijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen (vooral voor kleine ondernemingen) te krap is. Deze termijn wordt mogelijk verlengd naar tien dagen.

Door de Gids Proportionaliteit zou bewuster worden nagedacht over het afbakenen van opdrachten en zouden minder eisen worden gesteld aan de financiële en economische draagkracht van inschrijvers. Wel worden er meer en hogere eisen aan de technische en beroepsbekwaamheid gesteld. De richtsnoeren leveringen en diensten blijken weinig te hebben toegevoegd aan de uniformering en worden waarschijnlijk ingetrokken.

Ondanks de hogere lasten die zowel ondernemers als aanbestedende diensten ervaren door de verplichting om (in beginsel) te gunnen op basis van EMVI, wordt deze verplichting gewaardeerd. Een verbeterslag kan echter nog worden gemaakt in de wijze waarop EMVI wordt toegepast. Na de inwerkingtreding van de wet zijn de totale lasten van aanbestedingen met 184 miljoen euro per jaar afgenomen, met name als gevolg van de eigen verklaring, TenderNed en lichtere procedures. Hiervan is 157 miljoen terecht gekomen bij het bedrijfsleven en 27 miljoen bij aanbestedende diensten.

Het aantal procedures is sinds de inwerkingtreding van de wet niet toegenomen. Partijen blijken het meest te procederen over niet gunnen, intrekking van aanbestedingsprocedures en het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. In totaal zijn 163 zaken voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Al met al is het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt positief. Zowel aanbestedende diensten als ondernemers hebben moeten wennen aan de Aanbestedingswet. Dat lijkt echter inherent aan nieuwe regelgeving. Met de implementatie van de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen kunnen verdere stappen in de goede richting worden gezet.

Mr. Tjinta Terlien, Croon advocaten NV 

Reageer op dit artikel