artikel

Organisch groeien

bouwbreed

Het is onderhand een welbekende term in de ontwikkelingspraktijk: organisch groeien.

Ondergetekende schreef er in deze rubriek ook al eerder over. Organische groei is kortgezegd het op kleine schaal ontwikkelen binnen een bepaalde structuur. Daarbij hoort een meer flexibele wijze van bestemmen in een bestemmingsplan. Het gehele bouwproces en de juridische aspecten en vormgeving ervan, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk, worden in een dergelijk organisch proces van groei over een langere periode uitgesmeerd, waarbij veel ruimte blijft voor een nadere invulling.

In de volgende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State was sprake van een flexibel bestemmingsplan, waarin een ruime wijzigingsbevoegdheid was opgenomen: ABRvS 18 februari 2015, (zaaknr.201406981/1/R6, ECLI:NL:RVS:2015:494 18-02-2015). Volgens appellant was de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan met de aanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied’ onvoldoende objectief begrensd. In de planregels was de bevoegdheid voor het College van Burgemeester en Wethouders opgenomen om de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied’ […] geheel of gedeeltelijk te wijzigen in ‘Woongebied’. Daarna volgt een aantal voorwaarden waarbinnen deze bestemmingsplanwijziging mogelijk is. Is deze wijzigingsbevoegdheid door voldoende objectieve normen te begrensd? De Afdeling overweegt het volgende: “De vraag of een wijzigingsbepaling door voldoende objectieve normen wordt begrensd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan onder meer belang worden gehecht aan de aard van de wijziging, de omvang van het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid ziet en de aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid. Onder omstandigheden kan voldoende zijn dat duidelijk is welke bij het plan gelegde bestemming in welke andere bestemming kan worden gewijzigd.” In dit geval was deze bevoegdheid voldoende begrensd in de planregels.

Een voordeel van flexibel bestemmen kan zijn dat de temperatuur onder de snelkookpan naar beneden wordt gedraaid. Dat kan geen kwaad bij ontwikkelingen of bouwprocessen die complex en ingewikkeld zijn. Inzicht in de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten die naast elkaar in een dergelijk proces aan de orde komen, is onontbeerlijk en vergt tijd en kennis van zaken.

Voor een compact overzicht van de juridische aspecten in een bouwproces of een ontwikkeling, zie de IBR basiscursus Bouwrecht van Start tot Finish op 15 september 2015 (ga naar de website: www.bouwrechtonline.nl/agenda).

Regina Koning, senior juridisch medewerker Instituut voor Bouwrecht

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel