artikel

Maincontracting kent specifieke risico’s

bouwbreed

Geïntegreerde contractvormen zijn al langere tijd flink in ontwikkeling als het gaat om nieuwbouwopgaven. Deze trend lijkt zich nu ook door te zetten binnen onderhoudsopgaven. Waar termen als dbfmo- en d&c-contracten domineren in de nieuwbouw, neemt ‘maincontracting’ binnen het vastgoedonderhoud een steeds grotere plaats in. Wat is er nodig voor succes?

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft inmiddels de eerste ‘ maincontracting ’-pilotprojecten lopen en ook kleinere publieke opdrachtgevers draaien warm. Op basis van resultaten van onderzoek* aan de TU Delft blijkt echter dat opdrachtgevers in geïntegreerde contracten vaak nog een grote optimalisatieslag kunnen maken en dat er lang niet altijd gesproken kan worden van professioneel opdrachtgeverschap. Dat terwijl dit laatste cruciaal is voor het bereiken van een optimaal resultaat.

Wat is professioneel opdrachtgeverschap dan? Naar mijn mening gaat goed opdrachtgeverschap over weloverwogen keuzes voor geschikte samenwerkingsvormen. Opdrachtgevers kennen de voordelen van maincontracting uitstekend en noemen dan ontzorging, de transitie van risico’s (richting de partij die ze het beste kan dragen) en de innovatieve oplossingen vanuit de markt als argument voor toepassing van deze contractvorm. Maincontracting leidt zo tot een verbeterde coördinatie aan de opdrachtnemerszijde, waardoor het onderhoud efficiënter kan worden opgepakt. So far, so good . Maakt dit inzicht opdrachtgevers professioneel? Nee, in die zin dat ‘de keerzijde van de medaille’ regelmatig onderbelicht wordt gelaten. De randvoorwaarden voor een correcte implementatie worden vaak onderschat. Bij besluitvorming wordt vaak onvoldoende gerealiseerd dat een onderhoudsopgave iets wezenlijk anders is en andere risico’s kent dan een nieuwbouwopgave.

Opdrachtgevers dienen zichzelf enkele basisvragen te stellen. In hoeverre bent u zich bijvoorbeeld bewust van de gewenste beschikbaarheid van uw gebouwinstallaties? En bent u zich goed bewust van de mate van volledigheid en betrouwbaarheid van de beschikbare informatie van uw gebouwelementen? Antwoord hierop heeft een grote invloed op de mate waarin opdrachtnemers een gunstige en realistische aanbieding kunnen doen. Met dit inzicht is de kans op een optimale onderhoudsstrategie groter en wordt voorkomen dat financiële consequenties van onvoorziene risico’s door de opdrachtnemer worden doorberekend.

Daarnaast dient men zich bij keuze voor maincontracting vragen te stellen omtrent de veranderende rol van de opdrachtgever. In hoeverre bent u in staat om de rol als opdrachtgever om te vormen van actief naar passief en dus bepaalde verantwoordelijkheden los te laten? In hoeverre bent u in staat om de (on)afhankelijkheid van de managementpartij te borgen? Indien een opdrachtgever in staat is de controle grotendeels los te laten en te kunnen sturen op afstand, worden oplopende indirecte kosten voorkomen. Dit geldt echter alleen als je voldoende expertise in huis kan houden om de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer te garanderen.

Dit zijn slechts enkele belangrijke aspecten waarmee een opdrachtgever de mate van geschiktheid voor maincontracting (van zijn organisatie) zou kunnen bepalen en zijn mate van professionaliteit zou kunnen optimaliseren. Het volgende kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden: een keuze voor maincontracting zonder kennis van de eigen organisatie en vastgoedportefeuille heeft geen enkele kans van slagen.

Ir. Jiska Schimmelpennink, adviseur Contractmanagement bij Grontmij Nederland BV

Grontmij is deelnemer aan het BouwRegieNetwerk

*Schimmelpennink, J. (2015). Professionaliseren van het opdrachtgeverschap: Naar een weloverwogen keuze op organisatieniveau ten behoeve van een passende samenwerkingsvorm bij beheer en onderhoud van bestaand vastgoed.

Technische Universiteit Delft

Reageer op dit artikel