artikel

Wurgcontract? Dien dan een klacht in

bouwbreed Premium

Wurgcontract? Dien dan een klacht in

In de artikelen met de koppen ‘Wurgcontract schrikt bouwers af’ en ‘Eerlijk contract vereist wetswijziging’ (Cobouw, 6 maart 2015) wordt opnieuw aandacht besteed aan de vermeende praktijk van het hanteren van onredelijke eisen door overheidsaanbesteders.

In de context daarvan vermeldt het artikel de volgende zinsnede: “Harde woorden zijn er ook over de commissie van aanbestedingsexperts. Bleeker: ‘Klachten worden geëlimineerd en contracten worden er vaak doorgedrukt. Aannemers kunnen dan alleen een kort geding aanspannen, maar dat durven ze vaak niet’.” En: “De commissie wil niet reageren.”

Wat precies de aard en inhoud van de kritiek op de Commissie van Aanbestedingsexperts is, kunnen wij (voorzitter en vice-voorzitter van die Commissie) op basis van het weergegeven citaat niet goed achterhalen. Zoals aan Cobouw-redacteur Van Belzen uitgelegd, wil de Commissie niet opiniërend reageren met betrekking tot concrete aanbestedingen en (eventuele) misstanden daarbij. De taak van de Commissie is het behandelen van klachten en het geven van adviezen aan de direct betrokkenen bij een aanbesteding. Wat wij echter wel kunnen doen – en dat is overigens ook wat we gedaan hebben (maar dat vermelden de artikelen niet) toen ons bij eerdere gelegenheid door Cobouw werd gevraagd een inhoudelijke reactie te geven op de bedoelde praktijk van het in strijd met de Gids Proportionaliteit hanteren van onredelijke contractvoorwaarden – is verwijzen naar de adviezen van de Commissie over dit onderwerp die op haar website (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl) zijn gepubliceerd.

Daarop kunnen namelijk adviezen worden teruggevonden die betrekking hebben op klachten van ondernemers over bijvoorbeeld de vraag of een aanbestedende dienst een (te) zware aansprakelijkheid en verzekeringsplicht aan een ondernemer oplegde, of (te) zware “social return” voorwaarden, een disproportioneel boetebeding of een disproportionele risicoverdeling hanteerde. In meerdere van die Adviezen is de klagende ondernemer door de Commissie in het gelijk gesteld. Ook kunnen op de website een aantal adviezen worden gevonden die betrekking hebben op een vermeende overtreding door een aanbestedende dienst van het wettelijke clusterverbod (art. 1.5 Aw 2012). In het merendeel van die adviezen werd de klagende ondernemer eveneens door de Commissie in het gelijk gesteld.

In veel van de hiervoor bedoelde adviezen besloot de aanbestedende dienst na het advies van de Commissie om in meer of mindere mate tegemoet te komen aan de klacht van de betreffende ondernemer, hetzij door vermeend onredelijke contractvoorwaarden aan te passen, hetzij door het gebruik van afwijkende voorwaarden beter te motiveren, hetzij door de aanbesteding van een geclusterd project in te trekken. De indruk bestaat dat zich de laatste tijd een tendens ontwikkelt: met name de grotere aanbestedende diensten verbinden voor zichzelf in toenemende mate consequenties aan een Advies van de Commissie, ook al zijn die adviezen formeel niet-bindend.

De vraag of het nut heeft om te klagen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, laten wij graag door anderen beantwoorden. Wel lijkt het ons van belang om die beantwoording dan te baseren op de feiten zoals die blijken uit de adviespraktijk van de Commissie (zie hierboven), de jaarverslagen van de Commissie – waarvan het tweede in april aanstaande zal verschijnen – en het binnenkort te verwachten rapport naar aanleiding van de in opdracht van de minister van Economische Zaken uitgevoerde evaluatie van het functioneren van de Commissie in de afgelopen twee jaren.

Joop Janssen, voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

Chris Jansen, Vice-voorzitter

Reageer op dit artikel