artikel

Waardecreatie bij transformatie

bouwbreed

Waardecreatie bij transformatie

De kracht van ingenieurs is inzicht geven in complexe materie. We zien dat onze kennis en ons inzicht nog niet altijd voldoende wordt benut.

Bijvoorbeeld bij transformatie-opgaven waarbij de kansen voor waarde-creatie nog niet optimaal worden verzilverd. Op dit moment staat ruim 15 procent van de kantoren in Nederland leeg en het is waarschijnlijk dat deze leegstand de komende jaren zal toe nemen. Het ontstane aanbodoverschot vertaalt zich in een aanzienlijke verlaging van de vastgoedwaarde. Leegstaande kantoren zijn niet goed voor de leefbaarheid van de steden en het vestigingsklimaat voor bedrijven. In de grotere steden is vanwege de urbanisatie nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Transformatie van leegstaand vastgoed kan hier een goede oplossing voor zijn. Ingenieurs hierbij inschakelen is een waardevolle voorinvestering.

Transformatie moet voorzien in een zo hoog mogelijke waardecreatie.

De zoektocht naar gedeelde belangen blijkt een goede uitwerking te hebben op een succesvolle transitie. Zonder directe betrokkenheid van de eindgebruiker is een transformatieproject gedoemd te mislukken. De markt zal moeten luisteren naar de wensen van de eindgebruiker: “Begin with the end in mind”. De gebruiker wil graag een hoog comfortniveau en dat tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten. Deze aspecten vallen uitstekend te kwantificeren en te optimaliseren en het levert dus veel geld op om daarin de juiste keuzen te maken. Maar dan moet wel iemand dat voor je uitrekenen.

De kracht van ingenieurs is kennis van complexe zaken bij transformaties. Ingenieurs kunnen van gebiedsniveau tot op gebouwniveau en componentniveau de verschillende opties en (on)mogelijkheden kwalificeren en kwantificeren en optimaliseren zodat de stakeholders de juiste keuzen kunnen maken en renderende investeringen kunnen doen om de gebouwde omgeving te (her)ontwikkelen.

Uiteindelijk willen onze opdrachtgevers ontzorgd worden van datgene dat hen ’s nachts wakker houdt. Ingenieurs kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door waar te maken dat de meest optimale waardecreatie geborgd is en dat projectrisico´s onder controle zijn. Men is een dief van zijn eigen portemonnee als men deze kans op verzilveren laat schieten.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel