artikel

Te weinig water

bouwbreed Premium

Te weinig water

Onlangs kwam bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw het hoger beroep aan de orde betreffende een ‘waterkwestie’.

Wat was het geval? Onderneemster heeft een project ontwikkeld met 54 woningen en een binnenhaven. De woningen hebben via een aan de achtertuinen grenzend eigen perceel water rechtstreeks toegang tot open water. Opdrachtgevers stellen nu dat het totale perceel (water en land) kleiner is dan is overeengekomen. Het perceel water heeft daarom niet de gebruiksmogelijkheden die zij daarvan mochten verwachten

In art. 2 van de koop-/aannemingsovereenkomst is een exoneratie met betrekking tot ondermaat opgenomen. Volgens onderneemster doen opdrachtgevers een beroep op ondermaat en is de exoneratie van toepassing. Onderneemster stelt ook dat het exoneratiebeding niet buiten toepassing mag blijven in geval van non-conformiteit. Tot slot: ook omdat de in de jurisprudentie vaak gehanteerde grens van 10 procent afwijking niet wordt overschreden als de afwijking wordt gerelateerd aan de grootte van het hele perceel inclusief de grond, mag de exoneratie volgens haar niet buiten toepassing worden gelaten.

Appelarbiters stellen dat de mogelijkheid een grote boot af te meren bij de woning voor de meeste bewoners van het project de belangrijkste reden is geweest voor de koop. Opdrachtgevers doen dus een beroep op non-conformiteit en niet op ondermaat.

Non-conformiteit van het geleverde perceel vormt een andere juridische grondslag dan een beroep op ondermaat. Art. 2 van de overeenkomst is daarom niet van toepassing.

In dit geval kan een afwijking van minder dan 10 procent al tot gevolg hebben dat opdrachtgevers hun boot niet kunnen aanmeren.

Een afwijking van 9,4% is in dit geval zo groot dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat onderneemster een beroep doet op art. 2 van de overeenkomst. Dat onderneemster niet te kwader trouw was en dat art. 2 is opgenomen in samenspraak met consumentenorganisaties, maakt dat niet anders.

Wekelijks worden door arbiters en rechters uitspraken gedaan die van belang zijn voor de privaatrechtelijke bouwpraktijk. Dit is teveel om zelf allemaal bij te houden. Op dinsdag 21 april aanstaande organiseert het IBR daarom een Actualiteitencollege Bouwcontractenrecht.

Mr. Natasja van Wijk-van Gilst, Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel