artikel

Bodemverontreiniging

bouwbreed

Bodemverontreiniging

Het blijft een lastige kwestie; bodemvervuiling. Behalve dat de wet- en regelgeving over al dan niet moeten saneren ingewikkeld is, en zo ja, welke verplichtingen er dan gelden, zijn er ook privaatrechtelijk regelmatig geschillen.

Zo ook in deze zaak waarin een geschil is ontstaan tussen partijen die een koopovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot een woning. De bodemverontreiniging ter plaatse betekende niet dat er geen sprake meer kan zijn van ‘normaal gebruik’ van de woning.

In de overeenkomst is de volgende bepaling opgenomen (art. 5.3): “De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: woning. (…) Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.”

De vraag is nu of de aangetroffen bodemverontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik ertoe leidt dat er geen sprake kan zijn van normaal gebruik. Zo kan de koper geen moestuin aanleggen in de tuin met bodemvervuiling. De door de rechtbank benoemde deskundige heeft echter geconcludeerd dat de aangetroffen verontreinigingen bij het huidige of toekomstige gebruik geen actuele onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie of voor verspreiding van de verontreiniging vormen. Daarbij heeft de deskundige aangegeven welke saneringsmaatregelen nodig zijn om de bodem geschikt te maken voor het bodemgebruik ‘wonen met moestuin’, zonder dat sprake is van een gevaar voor de gezondheid.

Het Hof is van oordeel dat er geen sprake is van een bodemverontreiniging dat normaal gebruik van de woning in de weg staat. Dat de koper een deel van de tuin wil gebruiken als moestuin en dat met het oog daarop wél bepaalde maatregelen nodig zijn, maakt niet dat het normale gebruik van de woning met tuin als geheel wordt aangetast.

Regina Koning, IBROver bouwen en (gebiedsgerichte) bodemsanering biedt het IBR aan voor de gelijknamige cursus.

Reageer op dit artikel