artikel

Goede zaak

bouwbreed Premium

Feitelijk sinds de opheffing van de ambachtsschool en de combinatie van theorie en praktijk in het (v)mbo is er kritiek geuit vanuit onder meer de bouw. Met name het techniekonderwijs dreigde hier volgens de kenners de dupe van te worden.

De laatste jaren zwol de kritiek extra aan aangezien met name vmbo-scholen geen zin hadden om bouwonderwijs een aparte plek te geven. Dat kan niet anders dan met kleine groepen en in dure praktijklokalen. Dan is het uit financieel oogpunt veel aantrekkelijker om je als school te richten op meer theoretisch gericht onderwijs waar met grote klassen kan worden gewerkt. Dat scheelt enorm in de kosten.

Nu lijkt het ei van Columbus gevonden te zijn, samenwerking tussen vmbo-bouwopleidingen en regionale samenwerkingsverbanden. Het vmbo kan zich dan beperken tot de theoretische vakken en de praktijkvakken worden gevolgd bij het samenwerkingsverband.

In Utrecht is zo’n samenwerkingsverband op poten gezet tussen Bouwmensen en het Cals College, ironisch genoeg genoemd naar de man die volgens velen als minister van Onderwijs de onderwijsvernieling in gang heeft gezet met zijn Mammoetwet. Drie jaar geleden is de gecombineerde opleiding begonnen met elf leerlingen, het jaar daarop twintig, daarna dertig en in schooljaar 2015-2016 wordt gerekend op veertig tot vijfenveertig leerlingen.

Het mes snijdt op die manier aan twee kanten. De vmbo-scholen kunnen tegen geringe kosten specifiek bouwonderwijs in hun pakket opnemen, terwijl de regionale opleidingsbedrijven meer leerlingen binnen de muren krijgen. Uiteindelijk profiteert de bouw daar weer van in de vorm van goed opgeleide vaklieden.

Het is dus zaak dat dit voorbeeld navolging krijgt in het hele land. Dan is de bouw verlost van het probleem van te geringe instroom van jongeren. Daarnaast is de opleiding voor de jongeren beter verzekerd. Een goede zaak dus.

Reageer op dit artikel