artikel

Financieringsvoorbehoud

bouwbreed Premium

Een in februari gepubliceerde uitspraak (Hof Den Bosch 27 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE: 2015:216) betrof de koop van een woning. Partijen verschilden van mening over de vraag of de kopers de ontbindende voorwaarde van het financieringsvoorbehoud hadden ingeroepen.

Verkoopster is van opvatting dat zij de overeenkomst mocht ontbinden en de contractuele boete mocht vorderen, omdat het financieringsvoorbehoud niet rechtsgeldig is ingeroepen en kopers hun verplichtingen uit de overeenkomst niet zijn nagekomen. Kopers stellen dat zij wel het financieringsvoorbehoud hebben ingeroepen en dat zij zelf daarmee eerder zijn overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst.

De formele vereisten voor een beroep op het financieringsvoorbehoud waren dat dit beroep -onder overlegging van twee schriftelijke, gedocumenteerde afwijzingen- diende te worden gedaan per aangetekende brief aan zowel de verkopende makelaar als de notaris. De betreffende mededeling diende uiterlijk 25 januari 2013 in het bezit van de makelaar en de notaris te zijn, maar op die datum had noch de makelaar, noch de notaris een dergelijke brief ontvangen.

Het Hof volgt in beginsel de opvatting van verkoopster dat zij mocht ontbinden en de boete mocht vorderen en overweegt dat dit alleen anders is, indien een beroep van kopers op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt en voorts aan de (niet-formele) vereisten van het financieringsvoorbehoud is voldaan.

Het Hof oordeelt vervolgens dat de formele vereisten van het financieringsvoorbehoud juist tot doel hebben discussie te voorkomen over de vraag of tijdig en terecht een beroep op het voorbehoud is gedaan. In dit geval hebben kopers, die werden bijgestaan door een professionele organisatie, door middel van telefoontjes en mails zonder leesbevestiging aan alleen het makelaarskantoor het voorbehoud ingeroepen. Dat wijkt te zeer af van hetgeen partijen zijn overeengekomen, waardoor er geen plaats is voor de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Het onderwerp van de boete komt evenals andere onderwerpen, zoals non-conformiteit en de NVM-koopovereenkomst, aan de orde op een studiemiddag van het IBR op 5 maart, over de koop van onroerende zaken.

Voor bouwrechtelijke actualiteiten, jurisprudentie, vakliteratuur en regelgeving zie ook de website van het Instituut voor Bouwrecht. 

Reageer op dit artikel