artikel

Aandachtspunten voor een succesvol jaar

bouwbreed

Ondernemers zijn 100 procent alert op alle factoren en actoren, die het spelverloop beïnvloeden. In dit artikel een verkenning van vijftien factoren die in 2015 en volgende jaren de bouwsector zullen beroeren. Je kunt beter weten wat er aankomt, dan dat je achter de feiten aanhobbelt.

Zorg dat je aan het stuur zit zodra het opgebroken wegdek is gerepareerd en geëgaliseerd. Zet voor je eigen bedrijf in 2015 een passend parcours uit en investeer in uitrusting en bemensing. Op veel gebieden zijn dit jaar nieuwe spelregels van kracht en dienen nieuwe kansen zich aan. Actuele marktcijfers bieden hoopvolle vooruitzichten. Om prognoses om te zetten in resultaat, is vooral ondernemerschap nodig. Dat vraagt ambitie, daadkracht en behendigheid om met een nieuwe realiteit om te gaan.

Van bovenaf schoonvegen

Alle positieve verwachtingen ten spijt: voorspellingen moeten nog wel waargemaakt worden. Op macroniveau kunnen de verwachtingen hoopvol zijn, op bedrijfsniveau gelden andere criteria of iets succesvol is. De winst van een onderneming is voor slechts 50 procent resultaat van ondernemersbeslissingen. De andere helft wordt vooral bepaald door het politieke klimaat – op macroniveau – en door brancheregulering op meso-niveau. Ondernemers ontkomen er dan ook niet aan om zich proactief met de politiek en met de sector bezig te houden. Ondernemers die de maatschappij en de sector op hun beloop laten, moeten niet klagen als de uitkomst tegen valt. Het is aan te bevelen in 2015 zeker 50 procent van de beschikbare tijd te besteden aan ontwikkeling van nieuw beleid voor de samenleving en voor de sector. En vijftal aandachtspunten op macroniveau dienen zich aan.

1. Allereerst is er financiële ruimte nodig. Verruiming van het starterskrediet. Ruimte voor nieuwe financieringsvormen.

2. Tweede aandachtspunt op macroniveau vormt de verouderde wet- en regelgeving. Integraliteit in plaats van verkokering. Verdere benutting van de digitale mogelijkheden op vergunningengebied.

3. Een derde macrothema betreft de arbeidsvoorwaarden. Het is tijd voor verandering, waarbij het klassieke cao-instrument wordt ingeruild voor eigentijdse flexibele arrangementen.

4. Daarmee hangt het vierde macro-thema samen: de positie van zelfstandige professionals vraagt verdergaande erkenning en versterking.

5. Hiermee komt ook het vijfde collectieve thema in beeld: de gezamenlijke lasten vragen een drastische verlaging, waardoor innovatief ondernemerschap meer ruimte krijgt.

Branchegrenzen vervagen

Moderne ondernemers schakelen tussen eigen bedrijf, de sector en de overheid. Op alle niveaus staan grote veranderingen op stapel. Wat voor velen een oorzaak van onzekerheid is, is voor ondernemers een bron van nieuwe mogelijkheden.

6. Op mesoniveau staan de posities van talloze traditionele bolwerken ter discussie. Veel noodlijdende instituties zoeken een goed heenkomen onder een gezamenlijk onderdak en noemen dat bouwcampus. Het is de vraag of zo’n noodgedwongen samenklontering de beoogde kristal zal opleveren. Organisaties, die altijd als bolwerk hebben gefungeerd, zijn niet per definitie gekwalificeerd als modern netwerk. Innovatieve ondernemers pakken de handschoen op en maken werk van nieuwe ontmoetingsplaatsen.

7. Dat geldt ook voor de klassieke vakbeurzen in de bouwsector, die de focus richten op nieuwe concepten, maar daarin nog weinig succesvol zijn. De bouwsector van de toekomst vraagt om geheel nieuwe marktplaatsen, waar per deelgebied opdrachtgevers en aanbieders van integrale oplossingen elkaar ontmoeten. De vraag is niet hoe we oude beurshallen kunnen blijven vullen, maar hoe we de marketingfunctie nieuw leven kunnen inblazen.

8. Een derde thema op mesogebied betreft de aanbestedingsproblematiek en -wetgeving. De doorgeslagen juridificering vraagt een sterke tegenreactie, waarin de essentie van marktselectie weer de boventoon voert. Ondernemers kunnen de aanbestedingsdiscussie beter niet aan juristen overlaten, maar dienen vooral zelf op de juiste knoppen te drukken.

9. Een gezamenlijk bedrijfstakbelang betreffen ook de kwaliteit en de instroom van de vakopleidingen. De regionale veelzijdigheid roept een sterk chaotisch beeld op, waardoor de trots en het vakmanschap verder afbrokkelen. Brancheregie lijkt hier te ontbreken, terwijl de beschikbaarheid van vakbekwame medewerkers een groot branchebelang is.

10. Een vijfde thema op sectorniveau, waarvoor de inzet van ondernemers niet gemist kan worden, betreft het leggen van verbindingen met gelijkgezinde ondernemers uit andere sectoren. De toekomst is steeds vaker aan branche-overstijgende initiatieven, waarbij klassieke bouwtechnieken worden gekoppeld aan intelligente toepassingen uit andere sectoren.

Lokale zichtbaarheid

Als ondernemers er in 2015 goed aan doen om tenminste de helft van hun beschikbare tijd in macro- en mesothema’s te steken, dan blijft er nog 50 procent tijd over voor inzet op het bedrijfsniveau. Ook daar vragen vijf thema’s in 2015 aandacht.

11. Allereerst zullen er binnen het eigen bedrijf nieuwe competenties nodig zijn, die een optimale aansluiting geven bij de veranderende behoeften en eisen van kritische consumenten.

12. Weet wat er in de eigen omgeving leeft en speel daar actief op in. Ga daarbij lokale allianties niet uit de weg, zeker als deze uitzicht bieden op nuttige co-creaties. 13. Dat vraagt van ondernemers vooral inzicht in de eigen positie en ambities, die zich uiten in een heldere marktpositionering van het eigen bedrijf. We kunnen er niet omheen dat veel bouwbedrijven in de lokale sfeer nog een schimmig en achterhaald imago hebben. Zet de knop om, kom vooral tot je zelf en geef een eerlijke presentatie aan anderen.

14. Het blijft vooral de cultuur die een weerbarstig karakter heeft. Ondernemers kunnen er in 2015 niet aan ontkomen om te werken aan een bedrijfscultuur, waarin vernieuwing en klantgerichtheid worden gestimuleerd.

15. Uiteindelijk monden de aandachtspunten voor 2015 uit in een nieuw elan voor ondernemerschap binnen alle schakels van de bouwkolom. Als er meer interactie komt tussen de schakels in de bouwkolom, zowel lokaal, regionaal als nationaal, zullen de vruchten van die kruisbestuiving ook in 2015 zichtbaar zijn.

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

Reageren op dit artikel? Dat kan via p.oskam@bouwkolom.org of op Twitter via @PietOskam

Vijftien aandachtspunten voor innovatief ondernemerschap in 2015 binnen alle schakels van de bouwkolom

Als we van 2015 een succesvol bouwjaar willen maken, hangt dat vooral af van de vraag of nieuw ondernemerschap ruimte krijgt. Innovatieve ondernemers zijn actief op een drietal niveaus, die elk voor een deel en gezamenlijk bepalend zijn voor de omzet en het resultaat van een onderneming. Het gaat om aandachtpunten op macro-, meso- en micro-niveau, die elk in de agenda van ondernemers in 2015 thuishoren.

Op macro-niveau vragen vijf aandachtsgebieden om prioriteit: 

1. Meer financiële ruimte voor bouwinitiatieven, waaronder startersleningen en bouwfaciliteiten.

2. Een stevige impuls aan modernisering van de wet- en regelgeving op bouwgebied.

3. Radicale vernieuwing van het achterhaalde cao-instrument en ruimte voor flexibele arbeidsverhoudingen.

4. Heldere erkenning en versterking van de positie van zelfstandige professionals.

5. Substantiële verlaging van de collectieve lasten op brancheniveau door vermindering van verplichte afdrachten. Branche-instituties staan sterk onder druk. Innovatieve ondernemers nemen het stuur in handen en zorgen voor eigentijdse netwerken. Op dit meso-niveau is een vijftal aspecten richtinggevend.

6. Klassieke bolwerken zijn achterhaald. Eigentijdse netwerken vragen de ruimte.

7 Vakbeurzen waren succesvol in het verleden, maar vragen verdergaande vernieuwing tot eigentijdse marktplaatsen.

8 Aanbestedingsprocessen zijn doorgeslagen in juridificering en vragen omvorming naar nieuwe methoden voor transparante marktselectie. 9. Inhoud en imago van branchegerichte opleidingen vragen een nieuwe structuur.

10. Vanuit de branche dienen verbindingen te worden gemaakt, die de klassieke branchegrenzen overschrijden en intelligentie aan bouwoplossingen toevoegen.

De allereerste verantwoordelijkheid van ondernemers ligt bij het bedrijfsniveau. Moderne ondernemers ontkomen er niet aan een belangrijk deel van hun tijd aan branchebelangen en samenlevingsvraagstukken te besteden. Binnen het eigen bedrijf worden de vruchten van de vernieuwing geplukt, zodra een consistent en consequent bedrijfsbeleid wordt gevoerd.

Dat vraagt aandacht voor een vijftal aspecten op bedrijfsniveau:

11. Het ontwikkelen van nieuwe competenties bij alle medewerkenden binnen de onderneming, zodat een goede aansluiting bij de veranderende vraag ontstaat.

12. Het initiëren en realiseren van lokale allianties, die voedingsbodem geven aan zinvolle co-creaties.

13. Werk maken van een heldere marktpositionering van het eigen bedrijf, zodat optimale herkenbaarheid ontstaat.

14. Ruimte geven aan een uitdagende cultuur, waarin de vernieuwing en klantgerichtheid worden gestimuleerd.

15. Nieuw elan voor eigentijds ondernemerschap, waarin actuele uitdagingen worden aangegaan, bezwaren daartegen uit de weg genomen en valkuilen worden vermeden.Het jaar 2015 biedt een scala aan kansen aan innovatieve ondernemers en bouwprofessionals, die zich actief inzetten voor ondernemersgezinde politiek op nationaal niveau, voor effectieve vernieuwing op brancheniveau en voor een consistente vertaling van vernieuwende inzichten in de bedrijfspraktijk.

Reageer op dit artikel