artikel

Motiveren in de herkansing?

bouwbreed

Aanbesteders moeten hun gunningbeslissingen motiveren. Dat was onder het oude recht al zo en is ook in de Aanbestedingswet weer neergelegd (artikel 2.127). De motivering moet in ieder geval de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving bevatten alsmede de naam van de begunstigde(n). In 2012 wees de Hoge Raad het KPN-arrest waarin werd bepaald dat een latere aanvulling van redenen voor (niet-)gunning buiten bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. Kortom, na het uitsturen van het gunningvoornemen mag daaraan niets toe- of afgedaan worden.

Tot zover de theorie. Dat de praktijk weerbarstiger is, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (RBROT:2014:9809). Aanvullen mag niet, maar verduidelijken wel. Dat er een dunne lijn tussen die twee zit blijkt uit deze uitspraak. De aanbesteder had in de afwijzingsbrief allemaal onduidelijke kwalificaties gebruikt zoals ‘omslachtiger’, ‘minder duidelijk’ etc.

Dit oordeelde de Rechtbank onvoldoende, omdat ook uitgelegd moet kunnen worden waarom een inschrijving minder goed is. De aanbesteder had echter ook nog een ‘toelichtende’ brief gezonden. Daarin stond onder meer dat uit de afgewezen inschrijving onvoldoende bleek hoe de aanbesteder ‘ontzorgd’ ging worden. De stelling van de advocaat van inschrijver, dat dit toch wel een erg onbepaald begrip was, mocht niet baten. ‘Ontzorging’ sprak volgens de rechter voor zich.

Ook oordeelde de rechter het toelaatbaar dat de nadere toelichting op één onderdeel een ander oordeel gaf dan de oorspronkelijke afwijzing. Kort en goed vond de rechter de nadere brief enerzijds niet meer dan een toelichting (en geen aanvulling) en anderzijds verhelderend. De aanbesteder moest wel proceskosten betalen omdat er niet in één keer helder gemotiveerd was. De uitspraak bewijst dat motiveringsgeschillen volstrekt onvoorspelbaar zijn.


Leendert C. van den Berg, Severijn Hulshof Advocaten, Den Haag 

Reageer op dit artikel