artikel

Evenredigheid uitsluitingsgrond

bouwbreed Premium

Evenredigheid uitsluitingsgrond

De aanbesteding van een onderdrempelig werk door de gemeente Milaan heeft geleid tot een rechtszaak. Italië heeft wettelijk bepaald dat indien een inschrijver de voorschriften op het vlak van sociale zekerheidsbijdragen ernstig geschonden heeft, hij uitgesloten wordt. Al bij het onbetaald laten van een relatief klein bedrag aan sociale bijdrage treedt de sanctie van uitsluiting in. Voor de vaststelling of sprake was van een ernstige schending, is door de Italiaanse wetgever een laag drempelbedrag vastgesteld.

De Italiaanse uitsluitingsgrond dient volgens het Hof beoordeeld worden op zijn verenigbaarheid met het evenredigheidsbeginsel, omdat voor deze onderdrempelige opdracht een transparantieplicht geldt.

Is een dergelijke uitsluitingsgrond in strijd met dit beginsel? Het Hof is van oordeel dat de uitsluitingsgrond geen schending oplevert van het evenredigheidsbeginsel, omdat een legitiem doel wordt nagestreefd met een grond die geschikt is om het legitieme doel te verwezenlijken en omdat het middel niet verder gaat dan noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Over de noodzaak en evenredigheid oordeelt het Hof dat door een drempelbedrag te noemen de gelijke behandeling wordt gewaarborgd. Bovendien wijst het Hof op artikel 45 lid 2 onder e van richtlijn 2004/18, dat de invulling van de uitsluitingsgrond ter zake sociale zekerheidsbijdragen uitdrukkelijk overlaat aan de lidstaat. Een minimum bedrag of drempel is ook niet bepaald in de richtlijn, zodat hantering van een drempelbedrag, zelfs als dat laag is, door het Hof evenredig wordt geacht. Van belang is verder dat nu het om een onderdrempelige opdracht gaat, de aanbesteding niet onderworpen is aan de in de richtlijn vastgestelde bijzondere en rigoureuze procedures.

Dat laatste is met name interessant: ondanks de toepasselijkheid van aanbestedingsrechtelijke beginselen lijkt het Hof te erkennen dat bij onderdrempelige opdrachten meer mogelijk is dan bij aanbestedingen voor opdrachten boven de drempel. Evenredigheid wordt al snel aangenomen door de nationale wetgever veel vrijheid te laten. Hiermee is echter niet gezegd dat deze uitsluitingsgrond met het lage drempelbedrag ook stand houdt bij het Hof wanneer sprake is van een opdracht boven de drempel.

Kevin Smitsman, Paulussen Advocaten, Maastricht

Reageer op dit artikel