artikel

Nieuwe ordening van vraag en aanbod

bouwbreed

Nieuwe ordening van vraag en aanbod

De vastgoedsector is voorgoed veranderd. Vanzelfsprekendheden verdwenen. Vaste coalities, ketens, informele procedures en opvattingen eveneens. De transparantie onder druk van regelgeving, bouwcrisis, schandalen en toezicht nam toe. Evenals het grote aantal zzp’ers. Er is kortom sprake van een nieuwe ordening van vraag en aanbod. Maar wie anticipeert daarop? En hoe?

Arbeidsverhoudingen in de bouw professionaliseren, de relatie werkgever-werknemer verandert sterk en fundamenteel. Dat gebeurt in hoog tempo, trouwens ook in andere bedrijfssectoren. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals flexibel werken, leiden tot andere houdingen en verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Er is sprake van een toename van zelfstandigen zonder personeel, verdringing op de arbeidsmarkt, overheidsregulering en toezicht, sterke (ook internationale) concurrentie en een steeds veeleisender positie van afnemers en consumenten. Er zijn Europese richtlijnen, er is sprake van aangescherpte aanbestedings- en bouw(prestatie)eisen (zoals in het Bouwbesluit) en er zijn hoge verwachtingen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, bouwkwaliteit en -flexibiliteit en kostenreductie. Als kleine zelfstandige alleen is daar weinig eer aan te behalen.

Daarbij komt dat de rol van de (lokaal opererende) Kamers van Koophandel en van vele belangen- en brancheorganisaties in de bouw behoorlijk veranderd is; product- en bedrijfschappen staan op het punt definitief te worden opgedoekt. Ondernemers en zzp’ers worden mede daardoor steeds vaker gedwongen hun eigen positie te verdedigen. Dat geldt misschien wel het meest voor de bouwsector die toch al zo fors getroffen is door de financiële crisis. Een nieuwe, zelfbewuste positionering vanuit het ondernemerschap lijkt dan ook voor de hand te liggen.

“Minder afhankelijk, meer vanuit het bewustzijn dat je elkaar nodig hebt. De zelfstandige ondernemer of zzp’-er moet meer en meer opereren vanuit zijn eigen kracht en dat vraagt ook om het optimaliseren van je eigen bagage. Zelfontwikkeling is het toverwoord om gewild te zijn, een redelijk tarief en in een uitdagende werkomgeving”, aldus bouwondernemer en adviseur Hasse Dekker in zijn oproep voor een nieuw marktmodel. Een model dat zich nog moet bewijzen, want flexibiliteit en innovatief adaptievermogen zijn binnen de sector over het algemeen nogal traag.

Initiatieven

Niettemin is het op zijn minst interessant om kennis te maken met het marktbrede initiatief What!, the Real Estate Community. Dit nieuwe platform beoogt een marktplaats te zijn waar zzp’ers en opdrachtgevers samenkomen. De vastgoedmarkt telt zo’n kleine 40.000 zelfstandige, professionele ondernemers, die met elkaar veel relevante bouwkennis en -ervaring bezitten. Ook functioneert What! als een sociaal netwerk, acquisitietool, financiële en gezinssupport, opleidingsinstituut en belangenbehartiger. Dat is nogal w(h)at!

Dit initiatief lijkt een beetje op dat van het Centrum O’³, een laagdrempelige eerstelijns professionele basisvoorziening voor ondernemers die gebaseerd is op een vergelijkbare visie over mens en samenleving en wederkerigheid. Ondernemers en samenleving kunnen daarin concreet bijdragen aan het minimaliseren en structureel voorkomen en oplossen van problemen en aan menswaardig, gezond, maatschappelijk verantwoord, duurzaam en succesvol ondernemen. Deze voorziening staat open voor de ondernemer – dus ook buiten de bouwsector – in elke fase van diens ondernemen. Niet alleen in de pre-fase of bij de ontwikkeling van de onderneming, maar zelfs ook tijdens en na een eventueel faillissement. Een ondernemer kan bij het centrum gebruikmaken van informatie, opvang-, nazorg- en hersteltrajecten. Het bestaansrecht van dit centrum en het nog op te richten WaarborgfondsOndernemers moet zich nog bewijzen, maar het geeft aan dat onderlinge solidariteit en samenwerking binnen een sector bijdragen aan het optimaliseren van het ondernemersklimaat.

“Kijk nog eens naar een gebouw en besef dat de harmonie van het architectonische geheel niet vanzelfsprekend is. Net als bij een compositie is het pas één gebouw als alle onderdelen kloppen. Elke partij heeft zijn eigen inbreng. Laten we ervoor zorgen dat alle partijen elkaar weer weten te vinden, zodat de bouw- en vastgoedketen wordt hersteld en de dynamiek in de vastgoedsector terugkeert”. Wijze woorden en gedachten die de realisatie van een nieuwe marktordening in het vastgoed kunnen ondersteunen.

Drs. Robbert Coops, Sociaal geograaf en geassocieerd partner bij Winkelman Van Hessen

rcoops@wvhcommunicatie.nl

Hasse J.J. Dekker: De veranderende vastgoedmarkt vraagt om een nieuw marktmodel WHAT!, Amersfoort, 16 blz.

www.whatcom.nl

Reageer op dit artikel