artikel

Visie op verbeterlocaties werkt als smeerolie

bouwbreed

Toen in mei 2013 het collegebestuur van Hellevoetsluis een visie op verbeterlocaties vaststelde, was de crisis nog volop gaande. De timing voor het laten vaststellen van deze visie blijkt perfect te zijn: aan het einde van een periode van economische laagconjunctuur waarin partijen jarenlang geen nieuwe ruimtelijke planinitiatieven durfden te ontplooien. Dankzij de openbare visie ontwaken marktpartijen en kloppen zij hard op de deur van het gemeentehuis.

De gemeentelijke visie van 2013 geeft een volledig overzicht van dertig (potentiële) herontwikkelingslocaties in Hellevoetsluis. Hierbij zijn alle locaties verdeeld in drie categorieën: de in ontwikkeling zijnde projecten, de gemeentelijke (her)ontwikkelingslocaties en mogelijk interessante herontwikkelingslocaties voor derden.

Laatstgenoemde categorie bevat locaties die zich vooral in een onaantrekkelijk middengebied van Hellevoetsluis bevinden. Daarmee durft het gemeentebestuur te kiezen voor herstructurering van de meest onaantrekkelijke gebieden. Met name de grotere private partijen die in zich in het verleden hebben bewezen, zijn bereid hier te investeren waarbij complexiteit en opbrengstpotentie hand in hand gaan.

Vanaf januari 2014 hebben meer partijen concrete belangstelling getoond in herontwikkeling. Naast de belangstelling in bovengenoemde herstructureringen is er ook betrekkelijk veel vraag naar de ontwikkeling van kleinere en minder complexe locaties. Deze zijn veelal in eigendom bij de gemeente die als regisseur in het planproces met de marktpartijen hernieuwde samenwerkingen aangaat.

Uit de visie op verbeterlocaties blijkt een integrale aanpak. Er is niet uitsluitend op locaties ingezoomd waar aan woningbouw gedacht wordt, maar ook op plekken waar detailhandel, horeca, culturele en welzijnsvoorzieningen of recreatie als functie kunnen ontstaan. Dit alles vanuit het perspectief: nastreven van kwaliteitsverbetering en de juiste functie op de juiste plaats. Daarbij zijn diverse typen locaties in ogenschouw genomen: een bedrijvenzone met onooglijke bedrijfspanden, versteende buurten zonder groen of speelvoorzieningen en wijken die nog niet dreigen te verloederen maar dit wel op termijn in zich hebben.

Ruimte voor aanpassingen

Opmerkelijk is dat er ook een planning of prioritering is opgenomen waarmee de gemeente de markt lijkt te willen sturen. De praktijk laat wat anders zien: een aantal private partijen komt met ideeën voor herontwikkelingslocaties waarvan de gemeente vond dat die nog niet aan de beurt waren. Dit is niet erg want de visie is zodanig flexibel dat er ruimte is voor aanpassingen. Een sterke zet zou het zijn van het bestuur om de visie eens in de twee jaar te laten actualiseren en voor vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Door het gebruik van een dergelijke ruimtelijke visie is de vraag gerechtvaardigd of een structuurvisie als instrument nog noodzakelijk is. Indien de kostenverhaalsmogelijkheden van bovenplans verevenen geborgd zijn in een dergelijke visie op verbeterlocaties, is er niets aan de hand. De structuurvisie is namelijk vormvrij en Hellevoetsluis is met de visie in staat gebleken om de markt in beweging te krijgen.

Onnodige verspilling van gemeenschapsgelden door een dergelijke visie op te stellen in plaats van een structuurvisie kan hiermee worden voorkomen. De structuurvisie, maar ook strategische visies met een ruimtelijke context zijn hiermee feitelijk overbodig.

Juist de inspraak die in dit kader gevoerd is, blijkt een ijzersterk punt. Het planproces is hiermee democratisch tot stand gekomen. Dit past bij het tijdbeeld waarin burgers mondiger zijn en inspraak willen hebben in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Aandachtspunt is dat de visie niet door de gemeenteraad is vastgesteld hoewel de raadscommissie destijds instemming gaf. Het vaststellen van een dergelijke visie is een must teneinde politieke discussies over het al dan niet ontwikkelen van locaties uit te sluiten.

Al met al is het nut van de visie op verbeterlocaties volstrekt helder. De visie werkt als smeerolie in de motor van gebiedsontwikkeling waarbij marktpartijen aangezet zijn om aan de slag te gaan. Pragmatisme en efficiency liggen ten grondslag aan de visie. Goed voorbeeld doet hopelijk volgen, want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Michel Simons, Zelfstandig projectleider gebiedsontwikkeling, thans werkzaam voor de gemeente Hellevoetsluis

Reageer op dit artikel