artikel

Promotie-onderzoek studeert op ‘transporteerbaarheid’ rioolinhoud

bouwbreed

Promotie-onderzoek studeert op ‘transporteerbaarheid’ rioolinhoud

De ‘transporteerbaarheid’ van wat er in het toilet verdwijnt is de ontbrekende schakel in wat de ‘nieuwe sanitatie’ heet. Arjang Alidai onderzoekt voor zijn promotie aan de TU Delft de bijzonderheden.

Van ‘nieuwe sanitatie’ is al veel onderzocht. Daarin draait het vooral om terugwinning van fosfor, een verbeterde verwijdering van microverontreiniging en een efficiënter biogasproductie. Met de resultaten zijn al goed werkende systemen gemaakt. Tot nog toe gingen de studies nauwelijks in op de inzameling en het transport van dat wat zoal in het riool terecht komt. In de bestaande sanitatie is dat geen probleem omdat het riool door middel van vrij verval afvoert.

Vergroot rendement

Dat werkt altijd goed, zolang onder meer de inhoud van het toilet voldoende water wordt weggespoeld. Per persoon zou het om ruim 100 liter water gaan. Minder water gaat niet alleen verspilling van drinkwater tegen maar vergroot ook het rendement van de afvalwaterbehandeling. Minder spoelwater kan er echter ook toe leiden dat vast materiaal in wat de huishoudelijke slurry heet vast komt te zitten in de riolering. Nader onderzoek moet leren tot hoever de toiletspoeling en de keukenslurry kunnen worden verdund en welke riolering het mengsel het beste afvoert. Alidai denkt dat een vorm van drukriolering en een tweefasenstroming het beste voldoen.

De onderzoeker wil nagaan hoe huishoudelijke slurry vloeit en in welke mate het blijft plakken. Dat gebeurt met keukenslurry en kunstmatig zwart water in de Alpha-loop van Deltares. De proefopstelling bestaat uit een leiding met verschillende diameters en hellingen. De leiding wordt ook belast met een mengsel van water, deeltjes en lucht. De studie moet uitwijzen welke ligging en stromingstoestand het best voldoet. Alidai gaat ook in op het dynamisch gedrag. De bevindingen moeten op termijn een stromingsmodel opleveren.

Onvoldoende kennis

Zo’n model helpt met de ontwikkeling van betrouwbare systemen voor inzameling en transport. Vrijvervalriolen profiteren volgens de onderzoeker ook van ontwerpen voor een beperkte aanvoer van water. In de jaren negentig van de vorige eeuw verhinderde volgens Alidai onvoldoende kennis om water- en luchtmengsels te transporteren de introductie van het luchtpersriool, dat aanvankelijk voor hooggespannen verwachtingen zorgde.

Reageer op dit artikel