artikel

Gebrekkige koop: neem tijdig actie

bouwbreed

Gebrekkige koop: neem tijdig actie

Indien een koper zich met een gebrekkig zaak – bijvoorbeeld (bouw)materieel – geconfronteerd ziet, zal actie moeten worden ondernomen. Koper dient verkoper zo spoedig mogelijk te waarschuwen over de geconstateerde non-conformiteit (klachtplicht) en aan te geven waarom het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. Wordt binnen twee jaar na deze kennisgeving geen eis tegen de verkoper ingesteld, dan verjaart de vordering, tenzij deze wordt gestuit.

De klachtplicht en de verjaringstermijn worden nogal eens over het hoofd zien. Ter illustratie wijzen we op een recente zaak bij Rechtbank Midden-Nederland, waarin aansprakelijkheid van verkoper van een (toren)kraan centraal stond. Aannemer kocht de kraan in 2004 en in 2006 werden voor die kraan bij dezelfde verkoper fundamentankers aangeschaft. De torenkraan is nadien opgesteld op een werk en begin 2007 omgevallen op een belendend pand. Aannemer vorderde vergoeding van de ontstane schade. Verkoper meende echter dat de klachtplicht was geschonden en de vordering was verjaard.

Omdat door verkoper niet werd aangetoond dat hij onredelijk was benadeeld door de gestelde schending van de klachtplicht, gaat de rechtbank daaraan voorbij. De rechtbank volgt echter wel het betoog van verkoper over de gestelde verjaring aangaande de geleverde torenkraan. Aannemer had in de periode 2008-2011 weliswaar gewaarschuwd over gebreken aan de fundamentankers, maar had verzuimd aan te geven welk gebrek de kraan bevatte terwijl op dat moment al onderzoeken naar de oorzaak van het incident beschikbaar waren. In het verlengde hiervan wordt geoordeeld dat de vanaf 2008 lopende verjaringstermijn van 2 jaar niet was gestuit. Aldus werd aan het beroep van aannemer op non-conformiteit van de kraan voorbij gegaan.

Het is in beginsel aan een koper te bepalen of hij zich op een gebrek wil beroepen. Indien hij echter verzuimt te klagen en later ontdekt dat het gebrek (toch) omvangrijker of van een andere aard is dan aanvankelijk gedacht, loopt hij het gevaar zijn beroepsrecht op non-conformiteit te verspelen. In de onderhavige situatie klemt dit, temeer nu het een nog onuitgemaakte zaak is of het omvallen van de kraan en de dientengevolge ingetreden schade is veroorzaakt door gebrekkige fundamentankers, of door de kraan zelf. Een deskundige zal zich hierover moeten uitlaten.

Deze situatie had kunnen worden voorkomen als de juiste actie was ondernomen.

Ellen Loeffen & Marc Houweling, Lexence N.V. Advocaten & Notarissen, Amsterdam

Reageer op dit artikel