artikel

Gebrek in werk: neem tijdig actie

bouwbreed Premium

Gebrek in werk: neem tijdig actie

In de bouw wordt regelmatig aangelopen tegen gebreken in opgeleverd werk. Indien de oplevering niet aan aansprakelijkheid van de aannemer in de weg staat, dient zich de vraag aan of herstel (c.q. vervangende schadevergoeding) in rechte kan worden afgedwongen. De vraag kan bevestigend worden beantwoord, mits de vordering niet is vervallen of verjaard.

Bij verval gaat door verloop van tijd een vordering als zodanig teniet. Verjaring heeft een zwakkere werking en houdt kortweg in dat een schuldeiser, door verloop van een in de wet of in algemene voorwaarden bepaalde termijn, zijn recht verliest om een vordering in rechte af te dwingen; de schuldeiser kan slechts hopen op vrijwillige nakoming. In beide gevallen dient dus binnen de termijn ‘actie’ te worden ondernomen. Wordt dit nagelaten, dan verliest de schuldeiser de mogelijkheid geleden schade op de veroorzaker te verhalen of de gebreken te laten herstellen.

Hoewel de wet en de in de bouw gebruikte algemene voorwaarden diverse verjarings- en vervaltermijnen kennen, verdient de (zeer) korte wettelijke verjaringstermijn uit art. 7:761 BW speciale aandacht. Deze verjaringstermijn ziet op de situatie waarin een gebrek wordt ontdekt in opgeleverd werk. De termijn waarbinnen door de klagende opdrachtgever actie moet worden ondernomen, is twee jaar nadat de aannemer op de hoogte is gesteld van het gebrek. Stelt de opdrachtgever binnen deze termijn geen eis in tegen de aannemer of pleegt hij geen andere daad van rechtsvervolging, dan sneuvelt zijn claim.

Een uitspraak van Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2014:5555) bewijst nog eens hoe strikt met deze korte verjaringstermijn wordt omgegaan. Hoewel de opdrachtgever de aannemer op de hoogte had gesteld van gebrekkig uitgevoerde saneringswerkzaamheden, liet hij na zijn schadevordering tijdig in te stellen. Toen de opdrachtgever uiteindelijk actie ondernam, bleek de vordering verjaard en kon de schade niet meer worden verhaald.

Verjarings- en vervaltermijnen worden nogal eens over het hoofd gezien, zowel door opdrachtgevers als aannemers. Beiden kunnen echter belang hebben bij het bewaken van die termijnen. Opdrachtgevers kunnen voorkomen dat hun claims op aannemers komen te vervallen. Voor aannemers bieden de termijnen kansen om onder herstel- en schadevergoedingsverplichtingen uit te komen.

Ellen Loeffen & Marc Houweling, Lexence N.V. Advocaten & Notarissen, Amsterdam

Reageer op dit artikel