artikel

Inperking van vrijheid

bouwbreed

Inperking van vrijheid

In een recente uitspraak is geoordeeld dat de aanbestedende dienst gehouden was eerdere inschrijvers opnieuw uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding. Zij had geen goede gronden aangevoerd om een eerdere deelnemer niet meer uit te nodigen. De voorzieningenrechter veroordeelde haar tot toelating van die eerdere deelnemer tot de heraanbesteding.

De aanbestedende dienst had een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor een werk. Na beoordeling van de inschrijvingen, werd het gunningsvoornemen uitgesproken aan partij Y. Partij X maakte daartegen bezwaar. Daarop liet de aanbestedende dienst aan alle inschrijvers weten dat zij de aanbestedingsprocedure staakt en de daarmee samenhangende gunnings- en afwijzingsbeslissingen intrekt. Er zouden zich procedurele gebreken hebben voorgedaan gedurende de aanbestedingsfase en bovendien was gebleken van gewijzigde omstandigheden. Bij de heraanbesteding van de opdracht werd X niet uitgenodigd.

Volgens de voorzieningenrechter was de aanbestedende dienst in beginsel gehouden de eerdere inschrijvers ook voor de heraanbesteding uit te nodigen. Dit is volgens de voorzieningenrechter anders indien er een goede reden is op grond waarvan een eerdere deelnemer niet meer behoeft te worden uitgenodigd. De aanbestedende dienst heeft als argument om X niet meer uit te nodigen gewezen op de eerdere aanbieding van X. Dit is volgens de voorzieningenrechter niet juist. Een partij mag niet op basis van gegevens uit zijn eerdere inschrijving (in een situatie zoals hier aan de orde) worden uitgesloten bij de heraanbesteding voor hetzelfde project. Een andere reden van de aanbestedende dienst om X niet uit te nodigen, was dat de opdracht gewijzigd zou zijn. Dit heeft de aanbestedende dienst echter (tegenover de betwisting door X) niet aannemelijk gemaakt, aldus de voorzieningenrechter. Deze vindt dat de aanbestedende dienst geen goede gronden heeft aangevoerd om X buiten te sluiten bij de heraanbesteding.

De les die we hieruit kunnen trekken is dat een aanbestedende dienst bij een heraanbesteding in beginsel verplicht is dezelfde partijen uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse procedure, tenzij zij goede gronden heeft om eenzelfde partij niet uit te nodigen. In een andere uitspraak werd recent geoordeeld dat een aanbestedende dienst onder bijzondere omstandigheden verplicht is bepaalde partijen uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.Deze uitspraken zijn een overwinning voor ondernemers en leiden tot inperking van de vrijheid van aanbestedende diensten.

Mr. A.A. Rassa, De Kempenaer Advocaten

Reageer op dit artikel