artikel

Bestemmingsplan

bouwbreed

Bestemmingsplan

Een gebiedsontwikkeling heeft vaak gevolgen voor de woon- en leefomgeving. Een gemeente zal daarmee rekening moeten houden bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Wordt dat niet (voldoende) gedaan, dan kan het bestemmingsplan door de bestuursrechter deels worden vernietigd omdat er sprake is van onzorgvuldige besluitvorming.

In een vrij recente de zaak (ABRvS 27-08-2014, zaaknr. 201307721/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:3189) staat de vaststelling van een bestemmingsplan ter discussie. Er wordt door een aantal, met name bewoners en bedrijven, beroep ingesteld. Een daarvan wordt gegrond geacht door de Afdeling bestuursrechtspraak; volgens deze appellant heeft de gemeente ten onrechte een plandeel met de bestemming ‘bedrijf’ voor een perceel vastgesteld. Hij voert aan dat op een perceel met een voormalige agrarische bestemming, dat beperkte gebruiksmogelijkheden had, nu een bedrijventerrein mogelijk wordt gemaakt. Deze wijziging past niet in een landelijk agrarisch gebied, volgens appellant, hij vreest onder andere geluidshinder en vervuiling. Van de loods die door middel van een vrijstellingsprocedure is opgericht, ondervindt hij nu al hinder nu daar opslag voor een aannemersbedrijf plaatsvindt en er vrachtwagens en heftrucks direct naast zijn woning aan en af rijden.

Volgens de raad is ondanks dat de gebruiksmogelijkheden op de betreffende locatie ruimer zijn geworden dan voorheen, onaanvaardbare hinder niet te verwachten.

De Afdeling bestuursrechtspraak herhaalt dat in de regel aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend en dat de gemeenteraad op grond van gewijzigde planologische inzichten andere bestemmingen en regels voor gronden kan vaststellen. Daarbij dienen echter wel alle betrokken belangen te worden afgewogen. De gemeenteraad heeft ter zitting erkend dat de gevolgen van de verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor het woon- en leefklimaat van deze appellant niet zijn onderzocht. Voldoende reden voor de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan op dit punt te vernietigen.

Goed onderzoek en een goede motivering van de gemaakte keuzes in een ruimtelijk plan is een must, zo blijkt maar weer.

Mr. Regina Koning, Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel