artikel

Advies over clusterverbod

bouwbreed

Advies over clusterverbod

Onlangs werden op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts een aantal nieuwe adviezen gepubliceerd. In advies 117 (8 juli 2014, gepubliceerd op 22 september 2014) was de vraag aan de orde of sprake is van het onnodig samenvoegen van twee opdrachten in een geval waar het gaat om de levering van twee afzonderlijke, zelfstandig functionerende systemen.

Dient de aanbestedende dienst te motiveren waarom opdeling in percelen van de (samengevoegde) opdracht niet passend wordt geacht? Eerder boog de commissie zich al eens over dit onderwerp (advies 43 van 23 januari 2014); dit advies wordt in onderhavige zaak nog eens onderstreept.

De commissie leest art. 1.5, eerste lid, Aw 2012 aldus dat de eerste zin daarvan een verbodsbepaling bevat met betrekking tot het onnodig samenvoegen van opdrachten. De tweede zin bevat de instructie voor aanbestedende diensten om, alvorens opdrachten samen te voegen, acht te slaan op de volgende aspecten:

(a) de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het mkb;

(b) de organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging van de opdracht voor de aanbestedende dienst (…) en de ondernemer; en

(c) de mate van samenhang van de opdrachten.

Van een onnodige samenvoeging zal sprake zijn wanneer de uitvoering van de hiervoor bedoelde instructie door de aanbestedende dienst een resultaat oplevert dat de beslissing tot samenvoegen niet zal kunnen dragen. Het resultaat van de uitvoering van de instructie zal moeten blijken uit de motivering waarmee een aanbestedende dienst de beslissing tot samenvoegen – gelet op diens motiveringsplicht van artikel 1.5, tweede lid, Aw 2012 – moet onderbouwen.

De commissie is in casu van oordeel dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat beklaagde in ieder geval op alle hiervoor genoemde aspecten acht heeft geslagen. De door de beklaagde verstrekte motivering kan haar beslissing tot het samenvoegen voldoende kan dragen.

Er is geen sprake van een ‘onnodige’ samenvoeging.

Op 30 oktober 2014 organiseert het IBR een Actualiteitencollege Aanbestedingsrecht waarin onder meer de uitspraken van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan de orde komen.

Mr. Natasja van Wijk- van Gilst, www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel