artikel

Informatie- en mededelingsplichten

bouwbreed

Informatie- en mededelingsplichten

Het leerstuk van de informatie- en mededelingsplichten kent veel verschillende toepassingsvormen in het privaatrecht. In het algemeen kan onderscheid gemaakt worden tussen mededelingsplichten, die betrekking hebben op kennis die de ene partij ten behoeve van een andere partij moet mededelen, en onderzoeksplichten, die betrekking hebben op kennis die een partij in zijn eigen belang moet vergaren. Informatie- en mededelingsplichten kunnen een rol spelen bij de verkoop van onroerend goed, zoals het geval was in een uitspraak van het Hof Den Bosch.


In deze zaak was een woning verkocht met een open haard, die een sierhaard bleek te zijn. Volgens de kopers had de verkoopster haar mededelingsplicht geschonden door niet mede te delen dat het geen ‘echte’ open haard was, maar een sierhaard. Volgens verkoopster had zij geen mededelingsplicht geschonden, omdat ze heeft medegedeeld dat ze nooit van de open haard gebruik heeft gemaakt en dat ze niet wist of de haard wel kon worden gebruikt.

Wederzijdse dwaling

In de verkoopbrochure werd echter de woning met open haard aangeboden. Dat kan niet anders worden uitgelegd dan dat een operationele open haard is aangeboden. Dat onderaan de brochure staat dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de brochure, maakt dat naar het oordeel van het Hof niet anders.

Dit brengt het Hof tot de conclusie dat in het geval de verkoopster wist dat het een sierhaard was, er sprake is van een schending van de mededelingsplicht door verkoopster. Indien verkoopster dit niet wist, is er sprake van wederzijdse dwaling.

waarschuwingsplicht

Het arrest van het Hof Den Bosch vormt slechts een illustratie van de rol die informatieplichten kunnen spelen, want het leerstuk wordt breed toegepast in het contractenrecht. Voor wat betreft het bouwcontractenrecht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de (precontractuele) waarschuwingsplicht, maar ook aan mededelingsplichten in relatie tot meerwerk en termijnverlenging.

Vanwege het belang van het leerstuk van de informatie- en mededelingsplichten voor het privaatrechtelijk bouwrecht is er een door het Instituut voor Bouwrecht georganiseerde studiemiddag aan gewijd op 23 september 2014.

Mr. H.P.C.W. Strang, juridisch stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht, Den Haag. 

Reageer op dit artikel