artikel

Opinie: Hoge kwaliteit door industrialisering

bouwbreed

Ruim een jaar na de perspresentatie van Stroomversnelling wordt voor steeds meer mensen en partijen duidelijk wat de ‘beweging’ betekent. Voor grote groepen bewoners een aangenaam en betaalbaar woongenot. Ook voor de bouwsector brengt Stroomversnelling heel wat te weeg.

Sommigen denken onterecht dat Stroomversnelling over energiebesparing gaat. Energie (kosten) zijn slechts een middel om een totaal vernieuwde woning financieel mogelijk te maken zonder dat dit tot hogere woonlasten leidt. De energierekening wordt een prachtig investeringsbedrag; het geld gaat niet meer in rook op, maar je krijgt er veel voor: waardetoevoeging aan je woning en woongenot. Mooi meegenomen dat de vernieuwbouw heel erg bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland.

Om dit als een gezonde business case mogelijk te maken, dwingt het de bouwsector tot vergaande én radicale innovaties; het kan niet meer zoals we het altijd deden. Dat is te duur en heeft niet de kwaliteit die nodig is. Het is onontkoombaar dat we via de weg van industrialisatie een product maken waarvan de bouwer de prestaties langdurig kan garanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat bouwers (aanbieders) significant goedkoper en beter kunnen produceren door innovatie én industrialisatie. Overigens, als we spreken over industriële productie bedoel ik niet een bouwplaats met een dak er boven. Ik doel op echte industrialisatie: een productiestraat, vergaand gerobotiseerd, met continue productiestroom.

Geïndustrialiseerde productie maakt engineering op hoog niveau mogelijk, vergaande standaardisering van eigenschappen leidt tot een zeer hoog kwaliteitsniveau. Dat biedt op tal van punten veel voordeel en ongedachte kansen voor grote maatschappelijke opgaven; bijvoorbeeld domotica en ongekende opschaling bij verduurzaming gebouwde omgeving.

Ik beperk me hier tot raakvlakken met het publieke domein. Een Stroomversnelling-woning heeft het Politie Veiligheidskeurmerk (PVK). Een grote verbetering ten opzichte van de situatie van voor de totaalrenovatie. Wij maakten met minister Opstelten de afspraak dat alle woningen die onder het ‘label’ Stroomversnelling vallen het PVK hebben. Alleen al als onze naam er op staat, weten koper en certificeerder dus dat het op dit punt goed zit. Industriële productie leidt tot voorspelbare en stabiele kwaliteit.

Bij (totaal)renovaties is de Flora- en Faunawet van belang. Het ministerie van Economische Zaken hecht er veel waarde aan om, voor zover mogelijk, de uitvoering van de wet te vereenvoudigen, bijvoorbeeld via een generieke aanpak. Een gevolg kan zijn dat niet per ruimtelijke ingreep de gevolgen voor soorten en gebied worden onderzocht, maar dat middels een soortenmanagementplan maatregelen worden voorgesteld voor adequate bescherming van soorten. Stroomversnelling is initiatiefnemer van de taskforce Vergunningen om tot uniformering van vergunningen te komen; ook op het gebied van flora- en faunawetgeving. Er zijn voorstellen gedaan woningen standaard te voorzien van maatregelen (‘natuurinclusief bouwen’) die soorten bescherming bieden; zoals nestkasten voor huismussen en gier- zwaluwen, nestelmogelijkheden voor vleermuizen.

In een geïndustrialiseerde aanpak zijn vrij eenvoudig garanties te bieden voor stabiele kwaliteit en effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. We zijn in gesprek met ecologische experts van het ministerie om tot een geaccepteerd ‘product’ te komen dat er toe moet leiden dat het vergunningentraject geen spelbreker meer kan zijn bij snelle realisatie van de totaalrenovatie. En natuurlijk realiseren we dat de doelen achter de genoemde wetgeving goed en betrouwbaar worden gerealiseerd.

Geïndustrialiseerde productie met kwaliteitswaarborgen biedt gemeenten – als vergunning verlenende instantie – het grote voordeel dat kan worden volstaan met marginale bemoeienis. Of dit nu om WABO, Bouwbesluit, bouwvergunningen, welstandseisen of flora- en faunawetgeving gaat; als er ‘Stroomversnelling’ op staat weet iedereen aan welke kwaliteitskenmerken het product voldoet en kan vergunningverlening plaatsvinden met marginale legeskosten en een zeer beperkt tijdsbeslag.

Geïndustrialiseerde productie biedt mogelijkheden voor stabiele kwaliteit, effectief toezicht op kwaliteit en vertrouwen dat beloftes over het product ook gewoon, zonder gedoe, worden waargemaakt. We kunnen niet anders dan concluderen dan dat een jaar na de perspresentatie in Den Haag de vaart er goed in zit en tot grote veranderingen in en bejegening van de sector zullen leiden.

Leen van Dijke, Lid van het kernteam Stroomversnelling

Reageer op dit artikel