artikel

Lezerspanel omarmt Omgevingswet

bouwbreed Premium

Lezerspanel omarmt Omgevingswet

Een lastige stelling: de Omgevingswet is oude wijn in nieuwe zakken. Niet iedereen kon een goede toelichting op hun reactie geven. Relatief meer mensen die het oneens zijn met de stelling, lukte dat wel. Blijkbaar is de Omgevingswet te onbekend. We nodigden daarom drie advocatenkantoren uit een reactie te geven: AKD, Boekel De Nerée en Paulussen. De drie advocaten van deze kantoren zijn het allen oneens met de stelling. Met andere woorden: de Omgevingswet is in hun ogen wel dégelijk nieuw.

ONEENS 

Anne-Marie Klijn, Partner Bestuursrecht en Omgevingsrecht bij Boekel De Nerée, Amsterdam:

“Wie dit schrijft, moet nodig de Memorie van Toelichting lezen. Daar staat heel duidelijk in wat de nieuwe rol van de overheid wordt in het omgevingsrecht. Die rol is duidelijk begrensd. Dat biedt dus helderheid. Daarbuiten heeft de overheid geen rol en mag de burger dus zelf de leidende rol pakken. Ook komt er een algemene zorgplicht voor een ieder om voldoende zorg te betrachten voor de leefomgeving en schade te voorkomen. Voorts moeten overheden rekening houden met elkaar wanneer er samenhangende belangen zijn. Daar kan de burger dus de overheid op aanspreken. Er verdwijnen 26 wetten. Er komen nieuwe flexibele instrumenten voor maatwerk (omgevingswaarden en programmatische aanpak). Kortom, onzin deze stelling.”

Erik Dans, advocaat Overheid en Onderneming AKD, Rotterdam:

“De Omgevingswet lijkt op het eerste gezicht op de vorige grote wetgevingsoperatie in het omgevingsrecht: de Wabo. We houden een stelsel waarbij allerlei activiteiten zoals bouwen en afwijken van het planologische kader worden vergund met in beginsel één omgevingsvergunning. Anders dan met de Wabo gaat met de Omgevingswet echter het gehele omgevingsrecht op de schop. Er gaan veel meer vergunningenstelsels op in de omgevingsvergunning. Bovendien komt de Omgevingswet in de plaats van meer dan 20 bestaande wetten, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de Wabo. Ook zullen vertrouwde instrumenten en begrippen verdwijnen zoals het bestemmingsplan, exploitatieplan en het aloude begrip ´inrichting´. Daarvoor komen nieuwe instrumenten en begrippen in de plaats: omgevingsverordening, omgevingsplan, milieu activiteit. Kortom: wel degelijk een grote vernieuwing. Of dat ook vooruitgang betekent, valt nog te bezien.”

Sander Lely, advocaat bij Paulussen, Maastricht:

“Van de invoering van de Omgevingswet wordt veel verwacht. Deze wet moet leiden tot een integrale herziening van het omgevingsrecht. Die doelstelling is gehaald doordat het omgevingsrecht wordt gebundeld in één Omgevingswet. In zoverre is dan ook sprake van een vernieuwing ten opzichte van de huidige situatie. Maar er is niet alleen sprake van vernieuwing. De Omgevingswet vormt op onderdelen een herhaling van bestaande instrumenten. Het bestemmingsplan vervalt maar daarvoor in de plaats komt het omgevingsplan. Ook de omgevingsvergunning komt terug. De wetgever streeft naar het vereenvoudigen en verkorten van procedures. Het huidige wetsvoorstel toont aan dat de ingewikkelde procedureregels – al dan niet in aangepaste vorm – echter blijven gelden. Ook is het zeer de vraag of de procedures wel worden vereenvoudigd. De Omgevingswet is een verbetering op onderdelen maar ook tevens een herhaling van bestaande instrumenten en procedures. Het gaat echter te ver om te spreken van ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Daarmee zou men de wetgever te kort doen.”

Roelf de Boer, directeur Boerenadvies:

“Ik vind de connotatie bij deze zin negatief. Ik waardeer elke poging om ruimtelijke wetten en daarmee vergunningen – aan elkaar te knopen. In deze tijd moet een positieve houding van de bouwwereld nummer één staan. Helderheid rond vergunningen geeft ook weer vertrouwen van de financiers. Dus niet zeuren, doorwerken aan mooie plannen.”

Jos Schouten, veiligheidsdeskundige Aboma:

“Met name de zogenaamde Nieuwbouwtoets, waarbij al in de ontwerpfase een keuze moet worden gemaakt voor veilig onderhoud is een noviteit die preventief kan werken. Wat nu nog moet volgen is een kritische beoordeling door de verstrekker van de omgevingsvergunning op de inhoud van de toets en, als de toets op een onvoldoende niveau is uitgevoerd, het afwijzen van de omgevingsvergunning!”

Jan Fokkema, directeur Neprom:

“We weten nog niet welke wijn het gaat worden, maar het ziet er naar uit dat er wel veel meer flexibiliteit gaat ontstaan. Misschien wel te veel.”

Robbert Coops, adviseur Schinkelshoek & Verhoog:

“Deze nieuwe wet is ten opzichte van het vorige regime meer integraal van opzet, kent beperkingen voor beroep en bezwaar en zal – als het goed is – efficiënter maar zeker niet democratischer – de snelheid in het planproces verhogen.”

Henk Schoenmaker, commercieel adviseur KWS Infra:

“De tijden veranderen, dus ook de omgevingswet. Niets doen is stilstand, ook al komen weer oude zaken aan de orde.”

Freek Hopster, directeur O4 Projecten:

“Vernieuwend kan de vergunning wel nog meer verbeterd worden, door snelheid.”

Ben Bruinier, directeur Bureau Kennis:

“De Omgevingswet is een geheel nieuw stelsel met grote veranderingen.”

Jaap de Geele Bedrijfsleider ThyssenKrupp Liften:

“Wel de gelijke wet onder een noemer, dat is mogelijk oude wijn. Maar er komt een snelle afwikkeling.”

Wout Werensteijn, adviseur YWL Beheer:

“De verantwoordelijkheid ligt meer bij de aanvrager en uitvoerder. De overheid is toetser en stapt daar meer naar achter.”

EENS

Peter Fransen, directeur Infra Domus: 

“Onder het mom van deregulering wordt het verkocht, maar het blijft even complex en bureaucratisch.”Walter Kosho, a
rchitect WK Atelier:

“Het verandert niets in de inhoud, het is alleen maar ingewikkelder geworden.”Henk Thomas, p
rojectleider Ymere:

“Dat kan een renovatie zijn of monumentaal herstel.” J. Jeukens, f
inancieel directeur Jansen Bouwontwikkeling: 

“De flexibiliteit om gelijktijdig meerdere activiteiten vergund te krijgen is wel een vooruitgang!” 


De nieuwe stelling, de laatste voor de zomerperiode, luidt: de Actieagenda Bouw staat te ver van de praktijk af. Meedoen met het lezerspanel? Meld je hier aan. 

Reageer op dit artikel