artikel

Buitenlands personeel

bouwbreed

Buitenlands personeel

In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan bouwprojecten waarbij buitenlandse arbeiders aan het werk zijn. Veelal wordt daarbij ingegaan op zaken als te lage lonen en oneerlijke concurrentie. De roep om bescherming van de binnenlandse arbeidsmarkt tegen een te grote toestroom van (goedkope) buitenlandse arbeidskrachten is in die kwesties een veel gehoorde.

Opvallend is dat de overheid aan de ene kant gehoor tracht te geven aan de roep om bescherming van de binnenlandse markt, maar aan de andere kant in haar aanbestedingen in het algemeen toch enkel lijkt te sturen op het krijgen van de laagst mogelijke prijs voor een werk. Inschrijvers zijn gelet op die prijsdruk dan ook veelal gedwongen om gebruik te maken van buitenlandse partijen.

Het inzetten van buitenlands personeel op een bouwproject blijkt in de praktijk niet zelden tot gevolg te hebben dat de Inspectie SZW de gehele bouwketen vanaf de buitenlandse uitlener tot aan de bouwheer beloont met een forse WAV-boete omdat er geen tewerkstellingsvergunningen blijken te zijn voor de buitenlandse werknemers.

Het beboeten van de bouwketen in geval van ontbrekende tewerkstellingsvergunningen voor Turkse steigerbouwers die van een Duitse steigerbouwer werden ingeleend door een Nederlandse steigerbouwer voor een Nederlands bouwproject, is een van de vele voorbeelden op dit gebied. Maar de hoogste Europese rechter gaat daar zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een eind aan maken.

Bij het Europese Hof van Justitie is momenteel een zaak aanhangig (Essent vs ministerie SZW, zaak C-91/13) waarin een eind gemaakt gaat worden aan deze tewerkstellingsvergunningseis uit de Nederlandse wetgeving en de daarmee samenhangende boeteopleggingen. De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie in die zaak namelijk geoordeeld dat het verplicht stellen van een Nederlandse tewerkstellingvergunning voor Turkse onderdanen die op grond van een Duitse verblijfsvergunning in Duitsland mogen werken inbreuk maakt op het vrij verkeer van diensten zoals dat verankerd is in het Europese verdrag.

Aan de automatische boeteopleggingen wegens ontbrekende tewerkstellingsvergunningen komt in deze gevallen dus mogelijk snel een einde, maar de aannemerij dient rekening te houden met het instellen van andere maatregelen, zeer waarschijnlijk met een bijbehorend boetesysteem.

Erik Gierman, advocaat bij Severijn Hulshof 

Reageer op dit artikel