artikel

Er valt meer te claimen

bouwbreed Premium

Er valt meer te claimen

In het model van de koop-/aannemingsovereenkomst (“KAO”) staat dat koper aan de ondernemer uitstelrente verschuldigd is wanneer hij niet in termijnen betaalt, maar pas bij de levering.

Na ontbinding van de KAO houdt de ondernemer aanspraak op deze uitstelrente, ook wanneer de koper vanwege de ontbinding al een boete verschuldigd is van 10 procent van de koop-/aanneemsom. Dit blijkt uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 29 april (ECLI:NL:GHARL:2014:3530).

Op basis van artikel 5 lid 5 KAO hadden de kopers een recht op uitstel van betaling van de termijnen tot de datum van notariële levering. In ruil hiervoor waren kopers een uitstelrente verschuldigd van – in dit geval – 7 procent over de vervallen termijnbedragen. Kopers kregen de koop-/aanneemsom echter niet gefinancierd en de KAO werd daarop ontbonden.

Op grond van de wet is de partij die tekortschiet en grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert, verplicht alle schade te vergoeden die de wederpartij door de ontbinding lijdt. Bij het bepalen van de omvang van de ontbindingsschade worden twee vermogenssituaties met elkaar vergeleken. Welk bedrag had de ondernemer ontvangen in de (hypothetische) situatie indien de KAO correct was nagekomen en welk bedrag heeft hij feitelijk ontvangen?

Het Hof is van oordeel dat de ondernemer ook in de hypothetische situatie de uitstelrente van kopers had moeten ontvangen. Volgens het Hof is de gederfde rentevergoeding daarmee een schadepost voor de ondernemer. Het Hof komt hiermee nadrukkelijk terug op haar eerdere standpunt. In een tussenvonnis van 29 oktober 2013 stelde het Hof namelijk nog dat kopers de termijnen bij correcte nakoming van de KAO telkens op tijd zouden hebben betaald en zij daarom geen uitstelrente verschuldigd zouden zijn, maar alleen wettelijke rente.

Voor het berekenen van de omvang van deze schadepost hanteert het Hof de datum van ontbinding als peildatum. Ook oordeelde het Hof dat de ondernemer over het bedrag van de ontbindingsschade nog recht heeft op wettelijke rente.

Kortom, de ondernemer kan na ontbinding van de KAO meer claimen dan alleen de contractuele boete. De contractuele uitstelrente van artikel 5 lid 5 KAO en de wettelijke rente over de ontbindingsschade mag ook als ontbindingsschade worden geclaimd.

Reageer op dit artikel