artikel

Decentrale warmteopslag

bouwbreed

Voor een echte vernieuwing van het totale energiesysteem zijn doorbraken nodig op het gebied van decentrale opslag van duurzame energie. Decentrale warmteopslag is mogelijk met thermochemische technieken.

In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14 procent zijn, zo is in Europees verband afgesproken. Ook huishoudens dragen hieraan hun steentje bij. Afgelopen jaar werden op ruim 100.000 daken zonnepanelen geplaatst, waardoor het totale aantal rond de 200.000 uitkomt. Vraag en aanbod van duurzame energie zijn nog niet goed op elkaar afgestemd. Omdat het niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt, is duurzame energie niet continu beschikbaar. Daarvan ondervindt Duitsland al de gevolgen: overschotten aan duurzame energie kunnen niet worden opgevangen door het net.

De oplossing is duurzame energie tijdelijk op te slaan. Liefst dicht bij de bron. Dit is vooral belangrijk voor de opslag van thermische energie. Bekende technologieën voor warmteopslag zijn elektrochemische, mechanische en thermische opslag in batterijen, water, bodem, zout en gas. Ons land richt zijn pijlen onder meer op decentrale, thermische opslag. Het principe is verrassend simpel: door zout en waterdamp bij elkaar te brengen, ontstaat een absorptiereactie waarbij warmte vrijkomt; onder invloed van zonnewarmte laat deze reactie zich omkeren, waarbij de reactanten weer van elkaar worden gescheiden.

Thermochemische opslag van energie heeft belangrijke voordelen. Zo zijn hogere temperaturen mogelijk dan bij warmte- en koudeopslag in de bodem. Bovendien zijn deze systemen zes tot acht keer zo compact als warmwateropslag in boilers. En omdat zout en water pas met elkaar in contact worden gebracht wanneer de warmtevraag ontstaat, zijn de verliezen veel kleiner. Door in te zetten op thermochemische energieopslag is Nederland straks niet alleen in staat om duurzaam opgewekte warmte decentraal op te slaan; deze innovatie vergroot de werkgelegenheid en biedt het bedrijfsleven nieuwe exportkansen.

Ir. Dick Schmidt, algemeen directeur Gebouwde Omgeving, www.tno.nl

Reageer op de column via mail of www.Twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel