artikel

Motiveren gunningsbeslissing

bouwbreed

Motiveren gunningsbeslissing

Een aanbesteder moet in zijn gunningsbeslissing motiveren waarom hij de opdracht aan een bepaalde partij gunt. Inschrijvers moeten kunnen controleren dat de beoordeling plaats heeft gevonden op basis van vooraf bekendgemaakte criteria, zoals Rechtbank Noord-Holland bevestigt in een uitspraak van 9 april 2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014: 1938).

Het transparantiebeginsel verplicht de aanbesteder zijn gunningsbeslissing te motiveren. Een goede motivatie stelt de inschrijvers in staat de gunningsbeslissing te begrijpen, en te bepalen of zij hier tegen willen en (kansrijk) kunnen opkomen. Het moet o.a. controleerbaar zijn dat de offertes zijn beoordeeld op basis van de bekend gemaakte (sub)gunningscriteria, en of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt.

Een gunningsbeslissing moet de ‘relevante redenen’ weergeven. Voor een verliezende inschrijver omvat dit in ieder geval zijn relatieve positie ten opzichte van de winnaar, bestaande uit bijvoorbeeld de eindscore van hem en van de winnaar, en zijn scores op specifieke kenmerken. De beslissing moet verhelderen hoe het criterium economisch meest voordelige inschrijving is toegepast. Een gedegen motivatie kan bijdragen aan de acceptatie van een teleurstellende beslissing: de meeste inschrijvers begrijpen dat zij niet elke aanbesteding kunnen winnen, maar willen wel weten dat zij een eerlijke kans hebben gekregen.

In de onderhavige zaak overwoog de rechtbank dat een aanbesteder niet gehouden is vooraf bij alle criteria exact aan te geven hoe de maximale score behaald kan worden. Inschrijvers moeten bij sommige criteria (zoals ‘kwaliteit’) de ruimte hebben om hier op een inventieve en onderscheidende wijze op in te gaan. De aanbesteder moet zijn beslissing goed motiveren: de rechtbank oordeelde dat de initiële motivatie, bestaande uit een puntenoverzicht van de winnaars zonder onderbouwing voor de score van de winnaars en de verliezende inschrijver, onvoldoende was. Op verzoek van de inschrijvers had de aanbesteder dit puntenoverzicht nader gemotiveerd, en introduceerde daarbij nieuwe beoordelingsmodaliteiten. Ook dit was ontoelaatbaar, aangezien alle afwegingsregels en (sub)criteria van te voren kenbaar moeten zijn. Deze uitspraak geeft een nadere invulling aan de eisen die gelden voor een gunningsbeslissing, en de mate waarin gunningscriteria van tevoren kenbaar moeten zijn.

Mr. A.M.B. Chao, advocaat bij Allen & Overy LLP, Amsterdam

Reageer op dit artikel