artikel

Milieuvriendelijkheid bepalen

bouwbreed

Milieuvriendelijkheid bepalen

In het artikel “Grote verschillen bij milieu-effecten isolatie” ( Cobouw van 24 april) wordt gesteld dat het onmogelijk is isolatiematerialen te rangschikken naar milieuvriendelijkheid. Dit is de conclusie van een onderzoek van de Federale Overheidsdienst (FOD) in België. Vanwege de complexiteit van de materie worden uitgangspunten en beperkingen van de studie duidelijk gesteld en worden enkele belangrijke bevindingen meegegeven.

Wij – het NIBE – zijn van mening dat de levenscyclusmethode de juiste manier is voor het bepalen van de milieu. Met het volgen van de EN 15804 is in het onderzoek van de FOD aangesloten bij de gestandaardiseerde Europese methode voor bouwproducten, wat een begrijpelijke keuze is. De keuze voor de onderzochte impactcategorieën komt voor een deel overeen met de impactcategorieën die in Nederland worden gehanteerd, maar wijkt voor een deel dus ook af. Bovendien wordt in Nederland vaak juist ervoor gepleit geen productvergelijkingen te maken, maar bouwmaterialen altijd op gebouwniveau met elkaar te vergelijken, dit in tegenstelling tot deze studie.

Men schrijft dat de studie niet als doel had om de verschillende isolatiematerialen op milieu-impact te rangschikken, maar om inzicht te geven. In Nederland is in de bouw consensus over de manier waarop de verschillende milieueffectcategorieën gewogen kunnen worden en wat ons betreft had dit een goed middel kunnen zijn om isolatiematerialen wel te rangschikken. Dat was wellicht niet het doel, maar zou wel in de behoefte voorzien van bouwheren die de milieu-impact willen laten meewegen in de keuze voor bouwmaterialen. Het probleem dat genoemd wordt dat de onderzochte producten niet representatief zijn voor soortgelijke producten van andere producenten zou ondervangen kunnen worden door gebruik te maken van een bandbreedte. De resultaten zouden dan ook weer veel beter bruikbaar kunnen zijn als onderbouwing naar bouwheren toe.

Een van de conclusies van de onderzoekers luidt: “Om gefundeerde uitspraken te maken en marktsturende beleidsbeslissingen te nemen dienen we de verschillende milieu-effecten tegenover elkaar af te wegen”. In Nederland wordt gewerkt met de schaduwkostenmethode die ook in België bekend is. Deze had prima gebruikt kunnen worden en had tot veel inzichtelijkere resultaten geleid.

Ir. Jörg Blass, commercieel directeur Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

Reageer op dit artikel