artikel

Verborgen gebreken

bouwbreed Premium

Verborgen gebreken

Een aannemer heeft een woonark gebouwd naar een ontwerp van de opdrachtgever. Volgens de specificaties moet de woonark onderhoudsvrij worden opgeleverd.

De algemene voorwaarden van de aannemer, waarin is bepaald dat de opdrachtgever slechts een beroep kan doen op een gebrek indien hij dit binnen 14 dagen schriftelijk bij de aannemer heeft gereclameerd, zijn van toepassing op de overeenkomst.

Na de oplevering stelt de opdrachtgever dat de aangebrachte dakafwerking niet onderhoudsvrij is. De aannemer laat weten dat hij de werkzaamheden aan de woonark heeft uitgevoerd zoals in de overeenkomst omschreven. De opdrachtgever stelt echter dat de dakrandafwerking pas achteraf, na het vervoer van de woonark, beoordeeld kon worden, dus niet bij opleving. Daardoor werd hij pas na de montage op 27 juli 2011 geconfronteerd met het feit dat de dakrandafwerking niet geheel onderhoudsvrij is. Bij brief van 2 februari 2012 stelt de opdrachtgever de aannemer in gebreke en biedt hem de gelegenheid om het gebrek te herstellen.

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis voor recht verklaard dat de aannemer jegens de opdrachtgever door de levering van een aan de buitenzijde niet geheel onderhoudsvrije woonark tekort is geschoten in zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever. De aannemer is tegen deze uitspraak in beroep gekomen.

Het Hof Amsterdam (1 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3290) stelt vast dat de opdrachtgever zich bij de oplevering heeft laten bijstaan door een externe deskundige. Tijdens de oplevering was aan drie van de vier zijden van de woonark de definitieve dakrandafwerking zichtbaar aanwezig. De opdrachtgever dan wel diens deskundige hadden op dat moment een opmerking kunnen en moeten maken indien zij van oordeel waren dat de dakrandafwerking niet beantwoordde aan de overeenkomst. Gelet hierop is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor dit gebrek, dat de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken (art. 7:758 lid 3 BW).

Aangezien verder vaststaat dat de opdrachtgever niet conform de algemene voorwaarden binnen veertien dagen na oplevering, althans binnen 14 dagen na montage van de dakrandafwerking op 27 juli 2011, heeft geklaagd, kunnen zijn vorderingen evenmin worden toegewezen. Het Hof vernietigt het bestreden vonnis en wijst de vorderingen van de opdrachtgever alsnog af.

Mr. H.W. Gierman, Severijn Hulshof Advocaten, Den Haag

Reageer op dit artikel