artikel

Commissie en clusterverbod

bouwbreed

Commissie en clusterverbod

Het clusterverbod is van groot belang voor het mkb. In de rechtspraak is dit onderwerp nauwelijks aan de orde geweest. Recentelijk boog de Commissie van Aanbestedingsexperts zich erover.

In Advies 43 (23 januari 2014) stelt klager onder andere dat, op grond van Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit, opdrachten slechts mogen worden samengevoegd:

• wanneer het gaat om logisch samenhangende onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen;

• waarbij – in het kader van de marktverhoudingen – de positie van het mkb zorgvuldig is geanalyseerd en afgewogen; en

• de aanbestedende dienst de noodzaak tot clusteren deugdelijk kan motiveren.

Aan geen van deze voorwaarden is voldaan, aldus klager.

De commissie beoordeelt de klacht aan de hand van de volgende vragen: of beklaagde de beide genoemde opdrachten onnodig heeft samengevoegd zoals bedoeld in artikel 1.5 lid 1 Aw 2012, eerste zin, en of beklaagde, alvorens samen te voegen, acht heeft geslagen op de drie in artikel 1.5. lid 1, tweede zin Aw 2012, genoemde aspecten:

(a) de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het mkb;

(b) de organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging van de opdrachten voor de aanbestedende dienst (…) en de ondernemer; en

(c) de mate van samenhang van de opdrachten.

De commissie is van oordeel dat in casu de motiveringsplicht van artikel 1.5 lid 2 AW 2012 slechts gedeeltelijk is nageleefd en dat beklaagde er daarmee blijk van heeft gegeven dat slechts gedeeltelijk acht is geslagen op de drie vragen. Daarom kan niet worden beoordeeld of beklaagde terecht tot de beslissing is gekomen dat de samenvoeging van de opdrachten niet onnodig is. Beklaagde heeft niet aangetoond dat de verbodsbepaling van art. 1.5 lid 1 Aw 2012, eerste volzin, is nageleefd.

Kortom: met de onvoldoende naleving van de motiveringsplicht staat volgens de commissie ook de niet-naleving van het clusterverbod vast.

Het IBR organiseert op 13 en 20 mei een uit vier dagdelen bestaande verdiepingscursus ‘Actualiteiten in het Aanbestedingsrecht’. Tijdens deze cursus komt onder andere de jurisprudentie van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan de orde.

Mr. Natasja van Wijk- van Gilst, Instituut voor Bouwrecht

www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel