artikel

Afspraken over samenwerking

bouwbreed

Afspraken tussen gemeenten en marktpartijen over gebiedsontwikkeling moeten op veel plaatsen worden herzien. Vaak parallel daaraan doen overheden pogingen om planologische overcapaciteit terug te dringen door het aanpassen van geldende bestemmingsplannen die zijn geënt op de samenwerkingsovereenkomsten die in de ‘gouden jaren’ zijn gesloten.

Een interessante vraag die hiermee verband houdt is in hoeverre een gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplanherziening die het wegbestemmen van bouwtitels waarover in contracten afspraken zijn gemaakt met marktpartijen, rekening dient te houden met die overeenkomsten.

Over deze vraag deed de afdeling bestuursrechtspraak recent een uitspraak in het kader van het bestemmingsplan Oude IJsselstreek van de gelijknamige gemeente (ABRvS 19 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:986). Het bestemmingsplan voorziet in minder mogelijkheden voor woningbouw dan mogelijk zou zijn op grond van een tussen een van de appellanten (BOEi) en de gemeente eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst.

De afdeling overweegt in haar uitspraak dat de raad een bestemmingsplan kan vaststellen dat afwijkt van een ruimtelijke inrichting die de raad voor ogen stond ten tijde van het sluiten van voornoemde overeenkomsten en afwijkt van hetgeen in overeenkomsten is verwoord, maar de raad dient, alvorens te besluiten op grond van gewijzigde inzichten, alle aan de orde zijnde belangen in de belangenafweging te betrekken. Dat betreft ook de belangen die gemoeid zijn met het nakomen van de overeenkomsten.

Deze uitspraak maakt duidelijk dat de inhoud van samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling niet alleen van belang is voor het beantwoorden van de vraag of het terugdringen van planologische overcapaciteit middels het herzien van het bestemmingsplan de gemeente schadeplichtig zou kunnen maken jegens de wederpartij wegens het niet nakomen van de overeenkomst, maar dat bij deze bestemmingsplanherziening de belangen die gemoeid zijn met het nakomen van de overeenkomst terdege moet worden meegewogen.

Op 20 mei organiseert het IBR een studiemiddag over dit onderwerp (zie www.ibr.nl).

Reageer op dit artikel