artikel

Private kwaliteitsborging

bouwbreed

Private kwaliteitsborging

Op 27 november jl. stuurde minister Blok een brief aan de Tweede Kamer over de verbetering van kwaliteitsborging in de bouw. Die verbetering moet volgens de minister langs drie hoofdlijnen gestalte krijgen: invoering van een stelsel voor private kwaliteitsborging, verbetering van de verdeling van aansprakelijkheid en verbetering van de vraaggerichtheid van de bouw.

De laatste twee hoofdlijnen hebben (onder meer) betrekking op privaatrechtelijke veranderingen, zoals een wijziging van de aansprakelijkheid of het invoeren van een retentierecht van 5 procent, maar de verwachting is dat ook een stelsel van private kwaliteitsborging de nodige privaatrechtelijke consequenties zal hebben. Want waar voorheen bouw- en woningtoezicht controles uitvoerde op de naleving van het Bouwbesluit, zal er nu een private partij gecontracteerd moeten worden om dit te doen. En die private partij zal op zijn beurt ook weer aan controle onderworpen moeten zijn, om de kwaliteit van de private toetsing te borgen. Indien er schade ontstaat zullen derden of de opdrachtgever misschien de private kwaliteitsborgingsinstantie willen aanspreken of de organisatie die die instantie controleert. Blijft dan de jurisprudentie die zich heeft gevormd ten aanzien van de aansprakelijkheid voor overheidstoezicht in stand of zal er een ruimere aansprakelijkheid voor private partijen komen? Ook de rol van de overheid blijft vanuit aansprakelijkheidsrechtelijk oogpunt interessant. In de plannen van de minister wordt het gehele stelsel overzien door een toelatingsorganisatie die onder meer tot taak zal hebben om te beoordelen of instrumenten van private kwaliteitsborging worden toegelaten tot het stelsel. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van deze organisatie en die van het bevoegd gezag voor de overgebleven taken die niet door een private instantie worden verricht?

Dit soort vragen komen aan de orde op de studiemiddag ‘Nieuwe vormgeving van het publiekrechtelijk toezicht’ van het Instituut voor Bouwrecht’ op 26 maart 2014. Op deze bijeenkomst worden begrippen als normalisatie en certificering in het bouwrecht belicht en daarnaast wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsrechtelijke consequenties van een stelsel van private kwaliteitsborging.

Mr. Hugo Strang, juridisch stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht, Den Haag

Klik hier voor bouwrechtelijke actualiteiten, jurisprudentie, vakliteratuur en regelgeving

Reageer op dit artikel