artikel

Niet inschrijven, toch bezwaar

bouwbreed

Niet inschrijven, toch bezwaar

Mag een onderneming, wanneer ze niet heeft deelgenomen aan een aanbestedingsprocedure, toch bezwaar aantekenen tegen het gunningsvoornemen van de aanbestedende dienst? Deze vraag kwam aan de orde in een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland – West Brabant (6 maart 2014, ECLI:NL:RBZWB: 2014:1551).

Het betrof een aanbesteding van een Brabantse gemeente voor een dienstenconcessie voor de exploitatie van buitenreclame. Nadat de openbare aanbesteding was mislukt, heeft de gemeente vier ondernemingen uitgenodigd voor een onderhandelingsprocedure. Eén van de uitgenodigde ondernemingen heeft te kennen gegeven niet deel te zullen nemen aan de aanbestedingsprocedure, omdat zij zich niet wilde conformeren aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.

Toen de gemeente vervolgens voornemens was om de concessie te gunnen aan de enige inschrijver, maakte deze ondernemer bezwaar tegen dit gunningvoornemen. In het daaropvolgende kort geding vorderde zij dat de gemeente de opdracht opnieuw moest aanbesteden. Volgens haar zou de winnende inschrijver onder meer hebben afgeweken van één van de gestelde voorwaarden. De inschrijver zou de werkzaamheden deels uitbesteden aan een derde. In algemene zin overweegt de rechtbank dat ook een onderneming die niet heeft deelgenomen aan een aanbestedingsprocedure onder bepaalde omstandigheden toch kan opkomen tegen een gunningsbeslissing. Een onderneming heeft belang bij haar vorderingen indien zij geen (eerlijke) kans heeft kunnen maken op verwerving van de opdracht als gevolg van het onrechtmatig handelen van de aanbestedende dienst. Anders gezegd: er moet een verband zijn tussen het niet (kunnen) inschrijven en de onrechtmatigheid in de aanbesteding.

Hiervan is volgens de rechtbank in dit geval geen sprake. De eventuele wijziging van de voorwaarde heeft namelijk niets van doen met het niet inschrijven van de onderneming. Zij heeft niet ingeschreven omdat zij de minimumafdracht te hoog vond. Mogelijk had zij de opdracht ook voor een deel willen uitbesteden, maar zij heeft niet aangegeven dat zij in dat geval de minimumafdracht niet te hoog zou hebben gevonden (en dan wel zou hebben ingeschreven). De rechter oordeelt daarom dat de onderneming geen belang heeft bij haar vorderingen. De vraag of het aanbestedingsrecht geschonden is liet de rechter daarom in het midden.

Lieke Knoups, Severijn Hulshof Advocaten, Den Haag

Reageer op dit artikel