artikel

Schaliegasboringen dichterbij

bouwbreed Premium

Schaliegasboringen dichterbij

Met betrekking tot het mogelijk maken van proefboringen naar en het winnen van schaliegas zijn tot op heden al verschillende stappen gezet. Momenteel is de minister van Economische Zaken, blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 februari, met enkele belanghebbende partijen in gesprek over de nog op te stellen structuurvisie Schaliegas.

Daarnaast is de minister ook in gesprek met partijen die al over een ‘opsporingsvergunning’ voor proefboringen naar schaliegas beschikken.

Aan het boren naar schaliegas zijn verschillende juridische haken en ogen verbonden. Deze kunnen voor provincies en gemeenten van belang zijn, maar ook voor particuliere grondeigenaren en andere rechthebbenden. Voor de eerstgenoemden speelt hoofdzakelijk het publiekrechtelijk traject een rol. In de ondergrond aanwezige delfstoffen, zoals schaliegas, zijn eigendom van de Staat. Zij kunnen alleen worden gewonnen met een winningsvergunning van de minister van EZ op grond van de Mijnbouwwet. Deze vergunning kan doorgaans pas kan worden verleend als uit proefboringen blijkt dat de delfstoffen economisch winbaar zijn. De ruimtelijke inpassing van het boren naar schaliegas kan op het nodige verzet van provincies en gemeenten stuiten. Om belemmeringen in gemeentelijke bestemmingsplannen en provinciale verordeningen weg te nemen, moet de minister dan publiekrechtelijke sturingsinstrumenten aanwenden. Gedacht kan hierbij worden aan het rijksinpassingsplan en de proactieve aanwijzing uit de Wet ruimtelijke ordening.

Particulieren kunnen met de privaatrechtelijke kanten van het boren naar schaliegas te maken krijgen. Voor de mijnbouwwerken op de boorlocatie zelf kan nodig zijn dat bepaalde percelen worden onteigend. Voor minder ingrijpende bouwwerkzaamheden, zoals het aanleggen van gastransportleidingen en andere bijkomende infrastructurele voorzieningen, zal worden geprobeerd om met de betreffende eigenaren tot de vestiging van een opstalrecht te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan bestaat de mogelijkheid dat rechthebbenden worden verplicht de werkzaamheden te gedogen op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De verschillende publiek- en privaatrechtelijke aspecten van het boren naar schaliegas komen op 25 maart uitgebreid aan de orde bij de studiemiddag ‘De (schalie)gasboringen komen eraan’ van het Instituut voor Bouwrecht.

Mr. Constantijn Hageman, instituut voor Bouwrecht

www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel