artikel

Foto in de verkoopbrochure

bouwbreed Premium

Foto in de verkoopbrochure

Een zonwering komt wel voor in de verkoopbrochure en op de tekening, maar is niet aangebracht. Het ging om een ‘artist’s impression’, is abusievelijk getekend en is bovendien niet aan te brengen, aldus ondernemer. Arbiter denkt er anders over in RvA nr. 80629, 14 januari 2014.

Arbiter stelt vast dat bij het aangaan van de overeenkomst niet kenbaar was dat er sprake was van een fout op de tekening. Verkrijger heeft dan ook gerechtvaardigd vertrouwd dat de zonwering zoals deze is getekend ook zou worden geplaatst. Het beroep van ondernemer dat bij strijdigheid tussen de bij de brochure behorende tekeningen en de omschrijving, de omschrijving voor gaat, gaat derhalve niet op.

Het gaat ook te ver van verkrijger te verlangen dat hij bij de beslissing over de koop van het appartement toetst of de genoemde en op de tekening geplaatste zonwering technisch mogelijk is.

Dat de architect niet akkoord zou gaan met de geplaatste zonwering is tot slot irrelevant: hij is geen partij in deze. Kortom: de gemaakte kosten voor het alsnog plaatsen van de zonwering zijn naar het oordeel van arbiter toewijsbaar.

In het Praktijkboek koop-/aannemingsovereenkomst formuleert E.M. Bruggeman (IBR 2011, p. 10) de volgende vuistregel betreffende ‘artist’s impressions’:

‘Bij artist impressions en maquettes gelden de volgende regels: ze zijn slechts van indicatieve waarde; de indruk die ermee wordt gewekt moet echter in grote lijnen overeenstemmen met de werkelijkheid; tenzij: a) ze strijdig zijn met andere contractsstukken, óf die andere contractstukken gedetailleerdere informatie bevatten, dan gaan die stukken voor; b) ze niet overeenstemmen met de bestaande situatie en vaststaat dat verkrijgers hiervan op de hoogte waren.’

De RvA en de Geschillencommissie krijgen met regelmaat over dit soort geschillen te oordelen. Deze rechtspraak is uit zijn aard casuïstisch van aard. Wie bijgepraat wil worden over consumentengeschillen in het algemeen en op de hoogte wil komen van recente rechtspraak kan terecht bij het IBR op 12 maart aanstaande.

Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft  

Klik hier voor meer rechtspraak

Reageer op dit artikel