artikel

Vestigingseisen geen selectiecriteria

bouwbreed

Vestigingseisen geen selectiecriteria

Het aanbestedingsrecht kent criteria om de aanbieder te beoordelen en gunningscriteria om de aanbieding te beoordelen. In contractuele zin zijn er voorts voorwaarden of eisen betreffende de uitvoering van de opdracht. In rechtbank Overijssel 20 januari 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:214, kwam het onderscheid uitvoeringseisen en selectiecriteria aan de orde.

Deventer besteedde de publicatie van de gemeentepagina’s aan. In het programma van eisen was e.e.a. opgenomen over de verhouding advertenties en artikelen. Van de artikelen was daarnaast bepaald, dat meer dan de helft een Deventers nieuwskarakter heeft.

De verliezende partij stelt dat de winnaar niet heeft voldaan aan de dwingende eis dat bij inschrijving een exemplaar van het huis-aan-huisblad overgelegd moest worden met een Deventers nieuwskarakter en dat winnaar geen nieuwsblad uitgeeft in Deventer zodat zij had moeten worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

De voorzieningenrechter oordeelt afwijzend. Het gaat om eisen, waaraan pas voldaan hoeft te worden bij uitvoering van de opdracht. Voorts wordt overwogen, dat het uitdrukkelijk geen selectiecriteria betreffen. Het betreffen uitvoeringseisen die eerst aan de orde komen bij uitvoering van de opdracht.

Het onderscheid tussen gunningscriteria en uitvoeringseisen is niet altijd even duidelijk, zo betoogde Leendert van Berg in een informatief artikel in Vastgoedrecht 2011 (p. 63). Hij wijst op rechtbank Breda (ECLI:NL:RBBRE:2011:BP2926) dat het niet hebben van een voor de uitvoering afdoende vergunning tot ongeldigheid van een inschrijving moest leiden. In de meeste gevallen dat betoogd wordt, dat de uitvoeringseisen (verkapte) gunningscriteria zijn, wordt dat betoog echter afgewezen.

Art. 2.80 Aanbestedingswet bepaalt dat bijzondere voorwaarden aan een opdracht verbonden kunnen worden. In de Parlementaire Geschiedenis (IBR, p. 324 e.v.) wordt duidelijk gemaakt dat deze voorwaarden naar hun aard niet verschillen van de andere gestelde specificaties, zoals uitvoeringsvoorwaarden dus. Er moet in beide gevallen aan voldaan worden. Bijzondere voorwaarden onderscheiden zich van uitvoeringsvoorwaarden door de inhoud van de voorwaarde. Het gaat niet om technische voorwaarden om voorwaarden verband houdend met sociale- of milieudoelstelling.

Theoretisch is het onderscheid duidelijk. Praktisch ligt door elkaar lopen evenwel op de loer. Vooral opstellers van stukken dienen zich hiervan bewust te zijn.

Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar bouwrecht TU Delft

Reageer op dit artikel