artikel

Economie heeft invloed op 
karakter gebiedsontwikkeling

bouwbreed

Economie heeft invloed op 
karakter gebiedsontwikkeling

Door de gewijzigde economische omstandigheden en onder invloed van ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht is het karakter van gebiedsontwikkeling gewijzigd. Partijen krijgen soms onenigheid over gesloten contracten.

Zo deed de rechtbank Midden-Nederland (11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3667) recent uitspraak in een zaak over ontbinding van een overeenkomst wegens gewijzigde marktomstandigheden.

Op 27 juni 2002 sluiten gemeente Almere en projectontwikkelaar de ‘realiseringsovereenkomst Noorderplassen-West Fase 1’ voor ontwikkeling van het gelijknamige plangebied. De overeenkomst behelst onder meer verkoop van gronden door gemeente aan ontwikkelaar en realisatie van 876 woningen. Vanaf september 2008 geeft ontwikkelaar de gemeente aan dat gewijzigde marktomstandigheden de realisering van de woningen conform het overeengekomen programma belemmeren. Ondanks uitgebreid overleg komen partijen niet tot overeenstemming en de ontwikkelaar ontbindt de realiseringsovereenkomst.

In deze overeenkomst is onder meer de volgende bepaling opgenomen: “art. X.3.a. Onvoorziene omstandigheden. Indien sprake is van dusdanig gewijzigde (markt-)omstandigheden welke een voortzetting van deze overeenkomst in de weg staan en ook niet na onderling overleg tot een voor partijen redelijkerwijs acceptabele oplossing kan worden gekomen.’”

Volgens de rechtbank is ontwikkelaar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Op grond van art. X.3.a moet de gemeente de koopprijs aan hem terugbetalen, plus een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden. Het bedrag is ruim 32 miljoen euro.

De nieuwe realiteit van de economische omstandigheden heeft gevolgen voor de juridische vormgeving bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. Zoals de uitspraak hierboven toont is het van belang een goed doordachte regeling inzake gewijzigde omstandigheden in de overeenkomsten op te nemen.

Zie ook de bijdrage van prof.dr.ir. A.G. Bregman in Actualiteiten Bouwrecht (2 oktober 2013). Ook het IBR besteedt aandacht aan dit onderwerp.

Natasja van Wijk- van Gilst, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag

Voor bouwrechtelijke actualiteiten, jurisprudentie, vakliteratuur en regelgeving zie ook www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel